VREDNOVANJE INVESTICIJSKIH PROJEKATA I COST-BENEFIT (CBA) ANALIZA

Cilj ovog seminara je prikazati temeljne koncepte vezane za analizu i vrednovanje novčanih tokova, specifičnosti projektnog financiranja te složenije teme, uključujući najčešće pogreške i problematične elemente analize. Tijekom predavanja nastojat će se prikazati konkretne probleme iz prakse („stvarne priče iz života“), ali i pregled problematičnih detalja teorije.

MODELI I TEHNIKE PROCJENE VRIJEDNOSTI PODUZEĆA

Seminar „Modeli i tehnike procjene vrijednosti poduzeća“ se bavi primjerom procjene vrijednosti poduzeća primjenom metode diskontiranih novčanih tokova te primjena iste metode kod procjene vrijednosti pojedinačne imovine s naglaskom na nematerijalnu imovinu.

Cilj seminara je uputiti polaznike o primjeni metodologija kod procjene poduzeća, kako bi bili u mogućnosti procijeniti očekivanu vrijednost poduzeća koje bi htjeli prodati i/ili kupiti. Dodatno, u mnogim situacijama poduzeća imaju određenu nematerijalnu imovinu (npr. brand) koja kao takva nema utvrđenu vrijednosti u imovini Društva. Prilikom kupoprodaje, bitno je procijeniti vrijednosti takve nematerijalne imovine a u okviru ovog seminara biti će prikazani i pristupi temeljem kojih je isto moguće provesti.

Seminar je zamišljen kao interaktivna radionica u kojoj će polaznici, među ostalim, postavljati pitanja predavačima, imati priliku vidjeti korištenja modela za procjenu vrijednosti i saznati mnoge druge informacije.

NAPREDNA ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Seminar „Napredna analiza financijskih izvještaja – kako čitati bilancu, RDG i financijske pokazatelje između redaka?“ bavi se razumijevanjem i interpretiranjem financijskih izvještaja. Financijski izvještaji imaju ključnu ulogu pri donošenju kvalitetnih strateških i operativnih odluka te ih je stoga potrebno znati interpretirati i analizirati. Bitno je znati koje informacije pružaju pojedini izvještaji te gdje postoji prostor za računovodstvene i porezne manipulacije.

Financijski izvještaji determiniraju odnose prema kreditorima, dobavljačima, klijentima te dioničarima kompanije te stoga o njima umnogome ovisi cijena dionica poduzeća, mogućnost dobivanje kredita, ulaganje investitora i naposljetku visina porezne obveze. Upravo stoga je ključno vidjeti u kojim segmentima financijskih izvještaja možemo izvući ključne informacije vezane uz poslovanje.

U prvom dijelu modula cilj je proći kroz ključne financijske pokazatelje i tumačenje istih. Pri tome je potrebno sagledavati financijske izvještaje u cjelini i prikazati povezanost računovodstvenih kategorija. Fokus će biti na tome kako financijske pokazatelje iskoristiti za donošenje konkretnih odluka.

Tijekom seminara će se nastojati prezentirati tehnike dubinske analize (due dilligencea) koje nam otkrivaju stvarno poslovanje tvrtke te eventualne skrivene činjenice bitne za poslovanje i procjenu vrijednosti poduzeća te donošenje ključnih odluka.

NOVI EOJN – PRAKTIČNI PRIKAZ RADA (JAVNA NABAVA – 8 BODOVA)

Nakon višegodišnjeg korištenja Elektroničkog oglasnika javne nabave (EOJN RH) pristupilo se izradi novog, unaprijeđenog aplikativnog rješenja za provođenje postupaka javne nabave. Novi EOJN RH se počinje primjenjivati od 1. siječnja 2024. za sve obveznike primjene Zakona o javnoj nabavi.

 Novi EOJN uvodi mnoge promjene i način rada, kako li za naručitelje, tako i za ponuditelje.

 Neke od novih funkcionalnosti očituju se i u novom načinu objavljivanja dokumentacije za nadmetanje, istovremen izrade dokumenata (DON, ESPD), novi način popunjavanja ESPD-a, novi način predaje ponude i sudjelovanja ostalih gospodarskih subjekata u ponudama, novi način otvaranja ponuda (mogućnost on-line praćenja javnog otvaranja putem EOJN RH), uvid u ponude putem EOJN RH, dohvat preko EOJN RH za sve gospodarske subjekte u ponudama za dokazivanje nepostojanja razloga za isključenja gospodarskih subjekata) itd.

Sve ove novine biti će prezentirane na edukaciji namijenjenoj ponuditeljima i ostalim gospodarskim subjektima kroz praktičan prikaz rada u demo verziji EOJN RH.

MANAGERSKO RAČUNOVODSTVO I IZVJEŠTAVANJE, FINANCIJSKO I POSLOVNO PLANIRANJE, BUDŽETIRANJE I IZRADA KPI-A

U modernom poslovnom okruženju nužnost poslovnog planiranja postaje sve značajnija aktivnost kako bi se na što efikasniji način planiralo korištenje raspoloživih resursa. Cilj seminara/radionice je kroz više praktičnih primjera upoznati polaznike s definiranjem strateških ciljeva, izradom poslovnog plana te financijskom analizom poslovnog plana kao i izvještavanjem o ostvarenju planskih veličina.

Uvodni dio seminara se odnosi na budžetiranje (planiranje). Međutim, budžetiranje mora biti povezano sa strategijom poduzeća i izvještajima (informacijama) koje su menadžerima potrebne za upravljanje poduzećem. S tim u svezi, da bi se moglo dobro budžetirati CFO mora kao preduvjet dobro razumjeti specifičnosti biznisa za koji je odgovoran (rizike, prednosti, specifičnosti). Nadalje, potrebno je razumjeti pozicije budžeta i kretanje prihoda i rashoda, kao i smisao target costinga.

Drugi dio seminara odnosi se na profitne centre i zamke u koje upadaju manageri vezano uz profitne centre, te na moderne tehnike povezane uz profitne centra (ABC costing, rolling budžetiranje etc.). Kako bismo bili učinkoviti, potrebno je uspostavit sustav ključnih mjera uspješnosti (KPI) koje će nam kontinuirano ukazivati gdje smo kako bismo pravovremeno mogli reagirati ispravljanjem potrebnih aktivnosti te tako uspjeli dostići zacrtane ciljeve.

Treći dio edukacije odnosi se na kontrolu ostvarenja i razumijevanje odstupanja od budžeta. U ovom dijelu je fokus na varijancama i kako se izračunavaju i kakve preporuke možemo izvući na temelju njih.

OSNOVE STATISTIKE ZA NEMATEMATIČARE

Modul „Osnove statistike za nematematičare“ već u svom nazivu definira komu je namijenjen. Cilj je osobama koje matematiku i statistiku poznaju samo na osnovnoj razini pružile uvod u statističku analizu podataka. Ovdje se misli na one koji matematiku i statistiku poznaju na razini srednjoškolskog obrazovanja te kraćeg (jedan ili eventualno nekoliko kolegija) statistike i/ili matematike tijekom fakultetskog studija ekonomije ili drugih studija.

Cilj ovog dvodnevnog modula je polaznicima objasniti svrhu, namjenu i upotrebljivost statistike u ekonomiji i drugim znanostima postupnim uvođenjem u statistiku i način statističkog razmišljanja, kroz niz primjera iz svakodnevne poslovne i znanstvene prakse. Program provedbe modula je kako slijedi:

EU FONDOVI u 2024. godini – prilike i mogućnosti

Novo programsko razdoblje 2021. – 2027. donijelo je nove prilike, izazove, ali i sasvim nova pravila u svijetu EU fondova. Hrvatska na raspolaganje dobiva više od 20 milijardi eura, što je dvostruko više nego u prethodnom razdoblju 2014. – 2020.

Saznajte koje nas prilike iz EU fondova očekuju u 2024. godini, ali i upoznajte kontekst novog razdoblja, trendove i okolnosti koje će EU projekti morati adresirati ukoliko žele osigurati EU financiranje, uz analizu uvjeta natječaja i smjernica za procjenu potencijala projektnih prijava za dobivanje financiranja.

Cilj seminara je upoznati se s trenutno dostupnim informacijama koje PJR stručnjaci za vas pažljivo sažimaju i probiru o predmetima i pravilima financiranja novog razdoblja te natječaja koji se očekuju u 2024. godini te dati savjete iz svoje bogate prakse o tome kako da vaši projekti povećaju šanse za dobivanje financiranja i realizaciju izvedbe.

Analiza financijskih izvješća – ako analizirati poslovne partnere, odrediti njihovu snagu i financijski kapacitet

Seminar „Analiza financijskih izvješća – ako analizirati poslovne partnere, odrediti njihovu snagu i financijski kapacitet“ bavi se razumijevanjem i interpretiranjem podataka i financijskih pokazatelja dobivenih iz financijskih izvještaja tvrtki. Naime, kako financijski izvještaji (račun dobiti i gubitka, bilanca i izvješće o novčanom toku, te godišnja izvješća) imaju ključnu ulogu pri donošenju kvalitetnih strateških i operativnih odluka te su managerima, analitičarima, analitičarima kreditnog rizika neophodna znanja kako čitati, interpretirati i analizirati podatke koji se u njima nalaze.

Stoga će vam ovaj seminar kao polazniku omogućiti da naučite kako da analizirate podatke i utvrdite sve najznačajnije podatke koji se nalaze u financijskim izvješćima te kako da kreirate i interpretirate financijske pokazatelje koji se iz njih dobivaju.

Na seminaru ćete prvo imati priliku naučiti kako financijska izvješća pretvoriti u smislene podatke koji omogućuju ocjenu poslovanja tvrtke u prošlim razdobljima. Nakon toga naučiti ćete kako utvrditi pokazatelje profitabilnosti, likvidnosti, aktivnosti, solventnosti i kvalitete upravljanja te kako ih interpretirati prema standardima struke odnosno sektora. Slijedom toga naučiti čete kako prepoznati tzv. «red flags» – znakova upozorenja na financijske poteškoće te kako utvrditi vjerojatnost odlaska tvrtke u stečaj. Sve navedeno ćete na kraju ovog djela naučiti primijeniti na praktičnom primjeru realnog poduzeća i naučiti kako smisleno ocjenjivati financijske pokazatelje korištenjem Du-Pont modela analize tvrtki.

Poslije praktičnog djela naučiti čete kako analizirati tvrtke korištenjem nefinancijskih podataka. U zadnjem djelu naučiti ćete kako banke i rejting agencije ocjenjuju kvalitetu svojih klijenata temeljem podataka dobivenih iz analize financijskih pokazatelja.

TRŽIŠTE NEKRETNINA U 2024. GODINI – GDJE JE VRHUNAC CIKLUSA?

Seminar će se fokusirati na analizu stanja na tržištu nekretnina nakon ulaska u Eurozonu i schengensko područje, ali i nakon završetka programa APN-a. Pokušat će se dati odgovor koje će nove mjere zamijeniti APN, a bit će govora i kako bi izgledalo eventualno oporezivanje nekretnina i apartmana. Analizirati će se trenutno stanje na stambenom tržištu, turističkom segmentu tržišta nekretnina (hostel/second home), uredskom poslovanju (office) i tržištu nekretnina u sektoru trgovine na malo (retail). Poseban naglaska bit će stavljen na novu stambenu politiku u RH.

Porast cijena nekretnina koji je započeo u 2015. godini rezultirao je agregatnim porastom cijena stambenog prostora i preko 50%, a u  nekim sredinama i znatno više.

Posebnu pozornost ćemo posvetiti stambenom tržištu, sektoru turizma, sektoru uredskog poslovanja i trgovini na malo. Povrh toga dodatan osvrt ćemo ponuditi na kretanje investicijske klime i investicijsku aktivnost.

Inflacija je jedan bitan element koji zasigurno ima posljedice na cjelokupnu ekonomiju, financijska tržišta, ali i na tržište nekretnina. Na seminaru će se nastojati dati odgovori kakve posljedice može nešto viša inflacija imati na tržište nekretnina u smislu reakcija investitora, građevinara, ali i kupaca. Također, element povećanja kamatnih stopa imat će utjecaj na dinamiku sektora nekretnina te je interesantno razmotriti razine rasta kamatnih stopa. Uvođenje eura i ulazak u schengensko područje daje zasigurno novu dinamiku potražnje inozemnih kupaca nekretnina.

Ključno pitanje je i da li trenutne cijene predstavljaju balon ili je to samo nova realnost kao posljedica inflacije, niskih kamatnih stopa te znatno veće količine novca u financijskom sustavu. Mogući odgovor leži i u segmentaciji tržišta nekretnina na nove nekretnine (u svijetlu potražnje nakon potresa) te na stariju gradnju. Sve odgovore vezane uz tržište nekretnina, kretanje cijena nekretnina, procjenu vrijednosti nekretnina, utjecaja pandemije i potresa na cijene nekretnina, uvođenja eura, primanja Hrvatske u schengensko područje, inflacije, rasta kamatnih stopa i utjecaja na tržište nekretnina možete dobiti na ovom jedinstvenom specijalističkom seminaru/konferenciji.

UVOD U RAD S BAZAMA PODATAKA

Cilj modula 1 je osposobljavanje polaznika za pripremu potrebnih podataka za analizu. To znači da će

na kraju modula polaznici moći kreirati tablice kakve su im potrebne kao ulazne informacije za danju

analizu. Osim osnovnog upoznavanja sa select, insert i ostalim SQL naredbama niz vježbi fokusiran je

na preradu i transformaciju podataka. Podaci kakvi se nalaze u bazama podataka nisu bez te dodatne obrade pogodni za analizu već ih je potrebno pripremiti. Vježbe se rade na ORACLE XE bazi podataka.

ESG RIZICI – najnoviji izazovi

Globalno tržište se neprekidno mijenja u posljednjih nekoliko godina. Dvije promjene koje su utjecale na ekonomije bile su pandemija Covida 19 te agresija Rusije na Ukrajinu. U tom smislu promjene tržišnih cijena i kamatnih stopa su konstantne i intenzitetom veće nego ikada prije. Na sve to se desio izniman rast stope inflacije koja značajno utječe na stanja na financijskim tržištima.

U ovom izazovnom razdoblju, financijske institucije sve veći fokus stavljaju na uvođenje ESG principa u svakodnevno poslovanje.

Upravo zbog toga, pravilno, proaktivno i vremenski pravodobno uvođenje ESG principa postaje značajna kompetitivna prednost ali ponekad i preduvjet opstanka kako financijskih institucija. Polaznici će na seminaru biti upoznati sa osnovnim teoretskim i praktičnim principima upravljanja ESG rizicima, s posebnim naglaskom na aktualne teme i probleme u ovom području.

NAPREDNI ALATI U EXCELU ZA IZRADU IZVJEŠTAJA

Ova edukacija ima za cilj upoznati polaznike sa dva važna dodatka za MS Excel:

• Power Query – alat za dohvat i prilagodbu podataka

• Power Pivot – alat za rad s velikim količinama podataka te izgradnju interaktivnih izvještaja u Excelu

Power Query je besplatni Microsoftov dodatak za Excel koji služi za ekstrakciju podataka iz različitih izvora (baza podataka, Interneta, drugih Excel datoteka, facebooka) njihovo kombiniranje i transformacije potrebne kako bi se podaci pretvorili u oblik pogodan za analizu i izvještavanje. Power Query je dio „Microsoft Power skupa alata“ (Power BI, Power Map, Power Pivot) ali se može koristiti neovisno o njima, dok svoju pravu snagu pokazuje u okviru spomenutih alata. Power Query rješava probleme spajanja niza tablica, sporosti lookup formula i rješava uobičajene probleme da podaci koje korisnik treba nisu u formatu pogodnom za danji rad.

PowerPivot je besplatan dodatak Excel-u. Namijenjen je upravljanju sa znatno većim količinama podataka nego klasični Excel (i po 10 milijuna redaka je uobičajena primjena). Radi se o alatu koji je namijenjen izvještavanju i koji za sučelje za izgradnju izvještaja koristi dobro poznati Excel i proširuje ga s određenim funkcionalnostima pravog BI/izvještajnog alata. Sadrži poseban jezik – DAX koji je namijenjen izvještavanju i stvaranju dodatnih informacija potrebnih za izvještavanje poput grupiranja korisnika temeljem uk. prometa i tome slično.

PRIMJENA UMJETNE INTELIGENCIJE I CHATGPT-A U FINANCIJSKOJ INDUSTRIJI

Edukacija “Sadašnjost i budućnost primjene umjetne inteligencije i ChatGPT-a u financijskoj industriji” ima za cilj pružiti sudionicima sveobuhvatno razumijevanje trenutnog stanja i nadolazećih trendova u integraciji umjetne inteligencije u financijski sektor. Sudionici će istražiti stvarne primjene, izazove i prilike koje AI donosi različitim aspektima financija, uključujući procjenu rizika, otkrivanje prijevara, trgovinu, korisničku podršku i više. Edukacija će također istražiti različite pravne aspekte oko implementacije AI u financije, te će se posebno osvrnuti na nedavne regulacije umjetne inteligencije u Europskoj uniji. Do kraja sesije, sudionici će biti opremljeni uvidima kako bi donosili informirane odluke o razvoju, odabiru i korištenju AI tehnologija i usluga za konkurentske prednosti u financijskom sektoru.

MARKETING AND SALES BY CHAT GPT & AI

Seminar „Praktična Primjena Chat GPT-a u Prodaji i Marketingu“ otvara vrata prema budućnosti digitalnog marketinga i prodaje, nudeći učinkovite strategije i alate za unaprjeđenje vašeg poslovanja. U središtu ovog seminara nalazi se svijet ChatGPT-a, GoogleBard-a i BingChat-a, inovativnih alata koji transformiraju način na koji pristupamo marketinškim i prodajnim strategijama. Seminar je posebno dizajniran za sve one koji teže efikasnijem prikupljanju i analizi tržišnih podataka, kao i kreiranju privlačnih marketinških i prodajnih materijala prilagođenih zahtjevima različitih platformi kao što su LinkedIn i Facebook.

U ovom praktičnom seminaru, polaznici će biti upućeni u osnove rada s ChatGPT-om, GoogleBard-om i BingChat-om, od postavljanja ciljeva i pripreme podataka, do generiranja sažetaka iz online tekstova i .pdf dokumenata da pisanju efikasnih upita. Koristeći jednostavne i složene strategije za dobivanje optimalnih rezultata pretrage. Poseban naglasak stavljen je na izradu složenih upita koji će polaznicima omogućiti da maksimiziraju koristi od ovih moćnih alata.

Seminar ne samo da pokreće konverzaciju o trenutnim trendovima u primjeni ChatGPT-a u marketinškim i prodajnim strategijama, već nudi i praktično (hands-on) iskustvo kroz rad na konkretnim primjerima. Polaznici će imati priliku raditi na stvarnim projektima, istražujući tržišta, razvijajući marketinške i prodajne strategije, te kreirajući uvjerljive marketinške kampanje koristeći ChatGPT i druge alate. Kroz ovaj seminar, polaznici će dobiti znanja i vještine potrebne za pomicanje granica tradicionalnog marketinga i prodaje, koristeći umjetnu inteligenciju kao snažnog saveznika u svom svakodnevnom radu

NOVE FUNKCIONALNOSTI EXCELl ALATA

Predavanje prikazuje inovacije koje su dodane u ovaj moćan alat za rad s podacima zadnjih nekoliko godina. Upoznat ćemo se s novim funkcijama koje olakšavaju analizu podataka na novi način, istražiti najnovije dodatke u funkcionalnostima tablica i prilagodljivosti radnog lista te proučiti najnovije funkcije koje će vam pomoći da efikasnije upravljate podacima. Predavanje pomaže u dubljem razumijevanje Excela i otkrivanje kako novosti mogu unaprijediti vašu produktivnost u poslovanju. Na primjer dinamički nizovi (Dynamic Arrays) koji omogućuju automatsko proširivanje podataka u obliku niza ili tablice, eliminirajući potrebu za ručnim pisanjem formula u svakoj pojedinačnoj ćeliji. XLOOKUP funkcija zamjenjuje tradicionalnu VLOOKUP i HLOOKUP funkciju, nudeći fleksibilnost u pretraživanju podataka i lakše rukovanje različitim vrstama pretraživanja. Osim spomenutih primjera kroz niz vježbi prikazat će se brojne nove funkcije te primjeri upotrebe.
Ova edukacija namijenjena je svim korisnicima Excela koji žele produbiti znanje i pomoću novih funkcionalnosti olakšati svoj svakodnevni rad.

ChatGPT – KAKO PRIMIJENITI UMJETNU INTELIGENCIJU U VAŠEM RADU I POSLOVANJU?

Seminar „ChatGPT – kako primijeniti umjetnu inteligenciju u vašem radu i poslovanju“ namijenjen je svima koji se žele upoznati i naučiti kako koristiti umjetnu inteligenciju, a osobito Chat GPT u svom svakodnevnom radu. ChatGPT namijenjen je svima koji žele ubrzati svoje poslovanje, a osobito analizu i prikupljanje tržišnih podataka te koristiti istih u pripremi  tekstova za njihovu objavu prilagođenih individualnim zahtjevima svake od platformi (LinkedIn, Facebook) na kojoj se isti žele objaviti.

Ovaj seminar će vama kao polazniku omogućiti da naučite kako da koristite ChatGPT u svom svakodnevnom radu. Na seminaru ćete prvo imati priliku spoznati kako koristiti Chat GPT u svakodnevnom poslovanju. Tijekom predavanja imati ćete priliku naučiti kako na pravilan način postavljati upite GPT-u i iste nadopunjavati kako biste dobili željene rezultate. Poseban naglasak će pritom biti stavljen na analitičke alate koji pomažu u vođenju poslovanja, te alate za analizu tržišta i pisanje objava prilagođenih individualnim potrebama društvenih mreža.

Ekskluzivna besplatna ChatGPT radionica

Na ovoj dinamičnoj i interaktivnoj radionici, naučiti ćete:

  1. Otkriti bit ChatGPT-a: Otkrijte što je to ChatGPT i njegov široki niz primjena u modernom poslovanju
  2. Doživiti ChatGPT u akciji: Saznajte o njegovim glavnim primjenama u poboljšanju učinkovitosti i donošenju odluka u poslovanju
  3. Steći praktično iskustvo: Dobiti praktične smjernice za korištenje i stvaranje kvalitetnog sadržaja s ChatGPT-om.

Konkretno, vodit ćemo vas kako da korištenjem ChatGPT-a:

  • Učinkovito sažimate i analizirate sadržaj dugih poslovnih članaka tekstova.
  • Vješto pretvorite najnovije poslovne vijesti i spoznaje u profinjen poslovni dopis, obogatiti ga i osigurati da je spreman za distribuciju.
  • Pretvoriti poslovne vijesti u vizualno privlačne prezentacije za upravu i vaše kolege, obogaćene uvidima temeljenim na podacima.

NOVI EOJN – praktični prikaz rada – ev. broj 2023-0561

Nakon višegodišnjeg korištenja Elektroničkog oglasnika javne nabave (EOJN RH) pristupilo se izradi novog, unaprijeđenog aplikativnog rješenja za provođenje postupaka javne nabave. Novi EOJN RH se počinje primjenjivati od 1. siječnja 2024. za sve obveznike primjene Zakona o javnoj nabavi.

Novi EOJN uvodi mnoge promjene i način rada, kako li za naručitelje, tako i za ponuditelje.

Neke od novih funkcionalnosti očituju se i u novom načinu objavljivanja dokumentacije za nadmetanje, istovremen izrade dokumenata (DON, ESPD), novi način popunjavanja ESPD-a, novi način predaje ponude i sudjelovanja ostalih gospodarskih subjekata u ponudama, novi način otvaranja ponuda (mogućnost on-line praćenja javnog otvaranja putem EOJN RH), uvid u ponude putem EOJN RH, dohvat preko EOJN RH za sve gospodarske subjekte u ponudama za dokazivanje nepostojanja razloga za isključenja gospodarskih subjekata) itd.

NOSITELJ PROGRAMA: Hrvatski institut za financije

Evidencijski broj 65

Klasa UP/I-406-01/17-01/07

Ur.Broj 517-08-04-02-03-23-7

Vrijedi do 19.07.2026. godine.

KONTROLING U PROIZVODNJI I PRODAJI

Globalizacija tržišta i snažna konkurencija u ponudi proizvoda i usluga generira sve izraženiji trend fokusiranja na potrebe kupaca i prilagođavanja ponude njihovim potrebama. Kontroling u prodaji jedan je od najrazvijenijih segmenata kontrolinga, te je danas izrazito korišten. Stoga raspolažemo prilično jakim modelima analize i segmentiranja kupaca, asortimana kao i tržišnih niša. Zadatak kontrolinga u prodaji je pomoći svakom poduzeću pronaći svoj optimalan model za upravljanje vrijednostima u prodaji, te da uz minimalne troškove postigne što bolje rezultate.

Tijekom seminara polaznici bi trebali moći razumjeti metodologiju, korake u implementaciji i alate za unapređenje prodajno-poslovnog odnosa sa svojim klijentima. Edukacija sadrži razradu značajnog broja praktičnih primjera kako bi se postigli ciljevi edukacije te kako bi se pokazalo što je prodajnom osoblju važno razumjeti i prihvatiti  iz područja kontrolinga kao neophodno znanje bez kojeg poduzeće gubi stvorenu vrijednost. Kontroling treba razumjeti prodaju i biti u stanju otkriti gdje su najvažnije točke dvojbe između količine i kvalitete prodajnih rezultata.

NEKRETNINE  – METODE PROCJENE VRIJEDNOSTI NEKRETNINA

U Republici Hrvatskoj od 2015. godine uspostavljen je sustav za procjene vrijednosti nekretnina koji se sastoji iz Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina (NN 78/15) i pripadnih pravilnika, te mrežne aplikacije eNekretnine, procjeniteljskih povjerenstava pri velikim gradovima i visokog procjeniteljskog povjerenstva.  Navedeni sustav propisuje: tko, kako i s kojim podacima može procijeniti vrijednost nekretnine.

Ovim seminarom dat će se prikaz osnova sustava za procjene vrijednosti nekretnina, pregled metoda za procjene i najčešćih pogrešaka tijekom izrade procjembenih elaborata.

NAPREDNE FUNKCIJE U EXCELU ZA POSLOVNE KORISNIKE

Microsoft Excel je najprisutniji program za proračunske tablice na računalima. To je omiljeni program za tablice koji ima izuzetno široku upotrebu u poduzećima, ali i kod svakoga tko treba prikupiti i analizirati podatke na jednostavan i brz način. Naoko je jednostavan, no krije značajne mogućnosti te se isplati uložiti trud da se nauče te opcije, budući da uvelike pojednostavljuju svakodnevan rad. Može biti korišten čak i za programiranje pomoću svog jezika Visual Basic za aplikacije, što omogućuje još širu upotrebu.  Polaznici bi trebali imati osnovna znanja o Excelu (reference, sum, i sl.).

Polaznici su po završetku radionice upoznati s naprednim konceptima MS Excela. Moći će spojiti više tabela, izrađivati izvještaje upotrebom pivota te saznati što ih zanima analizirajući podatke. Drugim riječima, cilj je pomoći polaznicima da brže i lakše obave zadatke koje danas rade „ručno“.

MENADŽERSKO RAČUNOVODSTVO U KONTROLINGU

Kontroleri moraju vrlo dobro poznavati računovodstvo kako bi kontrolerski izvještaji bili korektni. Kontroleri trebaju poznavati i ostale utjecaje na poslovanje i upravljanje poduzeća što je usko vezano uz menadžersku profesiju. Također moraju biti i stručnjaci u ekonomskim analizama, kako bi računovodstvene veličine znali pretvoriti u kvalitetnu analizu s jasnim uzrocima i posljedicama. Drugim riječima, kontroling je uspješna poveznica računovodstva i menadžmenta.

Na edukaciji Računovodstvo u kontrolingu, cilj je upoznati kontrolere s računovodstvenom funkcijom i njezinim zadacima. Polaznici će naučiti kako evidentirati poslovne događaje te sastaviti financijske, ali i mnoštvo drugih poslovnih izvještaja, neophodnih za kvalitetno menadžersko izvještavanje.

EXCEL U KONTROLINGU I POWER BI

Uloga kontrolera u organizaciji je čuvanje interesa i ciljeva u poduzeću. Uz jaka tehnička znanja važno je da kontroleri informacije koje dobiju obrade kvalitetno i brzo. Iako danas postoje vrlo kvalitetna informatička rješenja za obradu podataka i dalje se veliki broj zadataka u praksi rješava Excelom. Cilj radionice je na konkretnim primjerima i modelima proći kroz korisne funkcije koje proces obrade podataka ubrzavaju te ovladati korisnim alatom Power BI.

PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINA

Seminar “Procjene vrijednosti nekretnina” održat će direktor i partner Colliersa u Hrvatskoj, Sloveniji i BiH, Filip Vučagić. Cilj seminara je da publika stekne duboko razumijevanje i prakse metoda procjene prema međunarodnim IVS (Internationl Valuation Standards) i RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors) standarde, te kroz praktični segment dobije uvid u pripremu različitih tipa procjena.

Počevši od ključnih pojmova koji su nužni za razumijevanje tehničkih specifičnosti metoda procjene nekretnina, polaznici će dobiti uvid u teorijsku pozadinu ovog područja. Kroz predstavljanje tri osnovne metode – zamjensku (troškovnu), usporednu i prihodovnu, predavač će na zanimljiv način objasniti koja metoda je najprikladnija za određeni tip nekretnine, istaknuti glavne razlike među njima i naglasiti na koja pitanja svaka od njih pruža odgovore. Također će se dotaknuti pod-metoda prihodovne metode, uključujući DCF (Discounted Cash Flow), direktnu kapitalizaciju i rezidualnu metodu. Nakon usvajanja teorijskog dijela, fokus će se prebaciti na studije slučaja, prilikom čega će predavač na stvarnim primjerima recentnih procjena koje je odradio Colliers prikazati publici pristup kojim se koristi ova globalna kompanija prilikom procjena vrijednosti nekretnina.

FORENZIČNO RAČUNOVODSTVO I MANIPULACIJA FINANCIJSKIM IZVJEŠTAJIMA

5 bodova za ovlaštene revizore

Seminar „Forenzično računovodstvo i manipulacija financijskim izvještajima“ bavi se razumijevanjem i interpretiranjem financijskih izvještaja te otkriva područja u kojima su financijski izvještaji podložni manipulacijama.

Financijski izvještaji imaju ključnu ulogu pri donošenju kvalitetnih strateških i operativnih odluka te ih je stoga potrebno znati interpretirati i analizirati. Bitno je znati koje informacije pružaju pojedini izvještaji te gdje postoji prostor za manipulacije.

Financijski izvještaji determiniraju odnose prema kreditorima, dobavljačima, klijentima te dioničarima kompanije te stoga o njima umnogome ovisi cijena dionica poduzeća, mogućnost dobivanje kredita, ulaganje investitora i naposljetku visina porezne obveze. Upravo stoga je ključno vidjeti u kojim segmentima financijskih izvještaja postoji prostor za manipulacije te gdje se u praksi najčešće evidentiraju određene manipulacije.

Tijekom seminara polaznici će biti upoznati i sa širom slikom poslovnih prijevara, dobit će uvid u najučestalije vrste prijevara (globalno i u Hrvatskoj) te će se upoznati s osnovnim zadacima financijsko-računovodstvenog forenzičara – od osnovnih koncepata načina provođenja istraga, uključujući intervjuiranje i analize podataka, do osnova načina pisanja forenzičkog izvještaja.

Seminar će također prezentirati najkorištenije računovodstvene standarde s primjerima iz prakse te oblike i tehnike primjene kreativnog računovodstva. Bez obzira na velik broj standarda (što MSFI-a (MRS-eva) što HSFI-a) ipak postoje oni najkorišteniji koje ćemo obraditi u ovoj radionici. Također, napraviti ćemo kratku usporedbu između HSFI-a i MSFI-a za te iste standarde. Cilj seminara je uputiti korisnike u zahtjeve najznačajnijih standarda, te ukazati na najčešće nedoumice i greške s kojima smo se susretali u praksi. Također jedna od tema će biti i kako postupiti ukoliko se otkrije da se u prijašnjim godinama napravila greška.

MS EXCEL U POSLOVNOJ PRIMJENI

Microsoft Excel je najprisutniji program za izradu proračunskih tablica na računalima. To je omiljeni program za izradu tablica koji ima izuzetno široku upotrebu u poduzećima, kao i kod svakoga tko treba prikupiti i analizirati podatke na jednostavan i brz način. Naoko je jednostavan, no krije značajne mogućnosti te se isplati uložiti trud da ga se nauči koristiti, budući da uvelike pojednostavljuju svakodnevan rad.

Ova edukacija ima za cilj upoznati naučiti polaznike kako koristiti MS Excel u poslovnoj praksi. Pritom će naglasak seminara biti stavljen na korištenje glavnih funkcija Excela u okviru praktičnih primjera i rada na analizi prodaje, odnosno izradi mini modela za projekciju prihoda i troškova tvrtke.

U okviru seminara koristiti ćemo osnovne funkcije koje smatramo važnima u svakodnevnom radu i dotaći se nekih od naprednih funkcija koje se koriste.

Poseban naglasak smo u okviru Seminara stavili na pripremu i izradu modela za analizu podataka i korištenje alata za filtriranje te osnovnih funkcija analize podataka kao što su suma i statističke funkcije (prosjek, standardna devijacija, mod, medijan.) Također pokazati ćemo kako se podaci mogu na jednostavan način filtrirati odnosno grafički prikazivati korištenjem Excela. Podučiti ćemo vas kako odabrati podatke, strukturirati i na najbolji način grafički prikazati.

MS WORD U POSLOVNOJ PRIMJENI

Microsoft Word je najprisutniji program za pisanje teksta na računalima. To je omiljeni program za pisanje dokumenata koji ima izuzetno široku upotrebu u poduzećima, ali i kod svakoga tko treba napisati neki tekst ili mail na jednostavan i brz način. Naoko je jednostavan, no krije značajne mogućnosti te se isplati uložiti trud da ga se nauči, budući da uvelike pojednostavljuju svakodnevan rad.

Ova edukacija ima za cilj naučiti polaznike kako koristiti MS Word na često korištenim dokumentima u poslovnoj praksi (dopis, zapisnik sa sastanka i analitički tekst). Pritom će naglasak seminara biti stavljen na korištenje glavnih funkcija Worda u okviru praktičnih primjera: poslovnog dopisa (e-mail-a), zapisnika sa sastanka i analitičkog teksta.

U okviru seminara koristiti ćemo osnovne funkcije koje smatramo važnima u svakodnevnom radu i dotaći se nekih od naprednih funkcija koje se koriste.  Poseban naglasak smo stavili na pisanje kratkih tekstova u skladu sa pravilima struke (GMATu). Ovdje ćemo vas polaznike podučiti kako strukturirati i pravilno napisati kratki analitički tekst sa zaključkom. Naglasak je tijekom interaktivnih predavanja stavljen na korištenje elemenata koji obogaćuju izgled dokumenata (grafika, slika i tablica) te njihovoj evidenciji i izradi sadržaja (uključujući i sadržaje slika, dokumenata, fusnota).