VREDNOVANJE INVESTICIJSKIH PROJEKATA I COST-BENEFIT (CBA) ANALIZA

Cilj ovog seminara je prikazati temeljne koncepte vezane za analizu i vrednovanje novčanih tokova, specifičnosti projektnog financiranja te složenije teme, uključujući najčešće pogreške i problematične elemente analize. Tijekom predavanja nastojat će se prikazati konkretne probleme iz prakse („stvarne priče iz života“), ali i pregled problematičnih detalja teorije.

FINANCIJSKO I POSLOVNO PLANIRANJE, MANAGERSKO RAČUNOVODSTVO, BUDŽETIRANJE I IZRADA KPI-A

U modernom poslovnom okruženju nužnost poslovnog planiranja postaje sve značajnija aktivnost kako bi se na što efikasniji način planiralo korištenje raspoloživih resursa. Cilj seminara/radionice je kroz više praktičnih primjera upoznati polaznike s definiranjem strateških ciljeva, izradom poslovnog plana te financijskom analizom poslovnog plana kao i izvještavanjem o ostvarenju planskih veličina.

Uvodni dio seminara se odnosi na budžetiranje (planiranje). Međutim, budžetiranje mora biti povezano sa strategijom poduzeća i izvještajima (informacijama) koje su menadžerima potrebne za upravljanje poduzećem. S tim u svezi, da bi se moglo dobro budžetirati CFO mora kao preduvjet dobro razumjeti specifičnosti biznisa za koji je odgovoran (rizike, prednosti, specifičnosti). Nadalje, potrebno je razumjeti pozicije budžeta i kretanje prihoda i rashoda, kao i smisao target costinga.

Drugi dio seminara odnosi se na profitne centre i zamke u koje upadaju manageri vezano uz profitne centre, te na moderne tehnike povezane uz profitne centra (ABC costing, rolling budžetiranje etc.). Kako bismo bili učinkoviti, potrebno je uspostavit sustav ključnih mjera uspješnosti (KPI) koje će nam kontinuirano ukazivati gdje smo kako bismo pravovremeno mogli reagirati ispravljanjem potrebnih aktivnosti te tako uspjeli dostići zacrtane ciljeve.

Treći dio edukacije odnosi se na kontrolu ostvarenja i razumijevanje odstupanja od budžeta. U ovom dijelu je fokus na varijancama i kako se izračunavaju i kakve preporuke možemo izvući na temelju njih.

NAPREDNI ALATI U EXCELU ZA IZRADU IZVJEŠTAJA

Ova edukacija ima za cilj upoznati polaznike sa dva važna dodatka za MS Excel:

• Power Query – alat za dohvat i prilagodbu podataka

• Power Pivot – alat za rad s velikim količinama podataka te izgradnju interaktivnih izvještaja u Excelu

Power Query je besplatni Microsoftov dodatak za Excel koji služi za ekstrakciju podataka iz različitih izvora (baza podataka, Interneta, drugih Excel datoteka, facebooka) njihovo kombiniranje i transformacije potrebne kako bi se podaci pretvorili u oblik pogodan za analizu i izvještavanje. Power Query je dio „Microsoft Power skupa alata“ (Power BI, Power Map, Power Pivot) ali se može koristiti neovisno o njima, dok svoju pravu snagu pokazuje u okviru spomenutih alata. Power Query rješava probleme spajanja niza tablica, sporosti lookup formula i rješava uobičajene probleme da podaci koje korisnik treba nisu u formatu pogodnom za danji rad.

PowerPivot je besplatan dodatak Excel-u. Namijenjen je upravljanju sa znatno većim količinama podataka nego klasični Excel (i po 10 milijuna redaka je uobičajena primjena). Radi se o alatu koji je namijenjen izvještavanju i koji za sučelje za izgradnju izvještaja koristi dobro poznati Excel i proširuje ga s određenim funkcionalnostima pravog BI/izvještajnog alata. Sadrži poseban jezik – DAX koji je namijenjen izvještavanju i stvaranju dodatnih informacija potrebnih za izvještavanje poput grupiranja korisnika temeljem uk. prometa i tome slično.

MODELI I TEHNIKE PROCJENE VRIJEDNOSTI PODUZEĆA

Seminar „Modeli i tehnike procjene vrijednosti poduzeća“ se bavi primjerom procjene vrijednosti poduzeća primjenom metode diskontiranih novčanih tokova te primjena iste metode kod procjene vrijednosti pojedinačne imovine s naglaskom na nematerijalnu imovinu.

Cilj seminara je uputiti polaznike o primjeni metodologija kod procjene poduzeća, kako bi bili u mogućnosti procijeniti očekivanu vrijednost poduzeća koje bi htjeli prodati i/ili kupiti. Dodatno, u mnogim situacijama poduzeća imaju određenu nematerijalnu imovinu (npr. brand) koja kao takva nema utvrđenu vrijednosti u imovini Društva. Prilikom kupoprodaje, bitno je procijeniti vrijednosti takve nematerijalne imovine a u okviru ovog seminara biti će prikazani i pristupi temeljem kojih je isto moguće provesti.

Seminar je zamišljen kao interaktivna radionica u kojoj će polaznici, među ostalim, postavljati pitanja predavačima, imati priliku vidjeti korištenja modela za procjenu vrijednosti i saznati mnoge druge informacije.

TRŽIŠTE NEKRETNINA U 2023. GODINI – NASTAVAK RASTA ILI PRVI ZNAKOVI USPORAVANJA?

Seminar će se fokusirati na analizu stanja na tržištu nekretnina u svijetlu posljedica COVID-19 pandemije, odnosno u post-covid razdoblju. Analizirati će se trenutno stanje na stambenom tržištu, turističkom segmentu tržišta nekretnina (hostel/second home), uredskom poslovanju (office) i tržištu nekretnina u sektoru trgovine na malo (retail).

Porast cijena nekretnina koji je započeo u 2015. godini rezultirao je agregatnim porastom cijena stambenog prostora i preko 40% u nekim sredinama. Paralelno s tim u segmentu poslovnih nekretnina došlo je do oživljavanja investicijske aktivnosti te je započet novi investicijski ciklus.

Seminar će pokušati ponuditi odgovore na posljedice COVID-19 pandemije u kratkom i srednjem roku na sve segmente stambenog tržišta, ali isto tako i na poslovni segment tržišta nekretnina. Povrh toga, analizirati ćemo osjetljivost projekcija na različite scenarije koji su pred nama nakon razdoblja pandemije, ali i nakon potresa koji su promijenili razmišljanja dijela investitora i kupaca.

Posebnu pozornost ćemo posvetiti stambenom tržištu, sektoru turizma, sektoru uredskog poslovanja i trgovini na malo. Povrh toga dodatan osvrt ćemo ponuditi na kretanje investicijske klime i investicijsku aktivnost u post-covid razdoblju.

Inflacija je jedan bitan novi element koji će zasigurno imati posljedice na cjelokupnu ekonomiju, financijska tržišta, ali i na tržište nekretnina. Na seminaru će se nastojati dati odgovori kakve posljedice može nešto viša inflacija imati na tržište nekretnina u smislu reakcija investitora, građevinara, ali i kupaca. Također, element povećanja kamatnih stopa koje su posljednjih godina bile na rekordno niskim razinama imat će utjecaj na dinamiku sektora nekretnina te je interesantno razmotriti koliko dugo možemo očekivati period izrazito niskih kamatnih stopa. Uvođenje eura i ulazak u schengensko područje daje zasigurno novu dinamiku potražnje inozemnih kupaca nekretnina.

Ključno pitanje je i da li trenutne cijene predstavljaju balon ili je to samo nova realnost kao posljedica inflacije, niskih kamatnih stopa te znatno veće količine novca u financijskom sustavu. Mogući odgovor leži i u segmentaciji tržišta nekretnina na nove nekretnine (u svijetlu potražnje nakon potresa) te na stariju gradnju. Sve odgovore vezane uz tržište nekretnina, kretanje cijena nekretnina, procjenu vrijednosti nekretnina, utjecaja pandemije i potresa na cijene nekretnina, uvođenja eura, primanja Hrvatske u schengensko područje, inflacije, eventualnog rasta kamatnih stopa i utjecaja na tržište nekretnina možete dobiti na ovom jedinstvenom specijalističkom seminaru/konferenciji.

NAPREDNA ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Seminar „Napredna analiza financijskih izvještaja – kako čitati bilancu, RDG i financijske pokazatelje između redaka?“ bavi se razumijevanjem i interpretiranjem financijskih izvještaja. Financijski izvještaji imaju ključnu ulogu pri donošenju kvalitetnih strateških i operativnih odluka te ih je stoga potrebno znati interpretirati i analizirati. Bitno je znati koje informacije pružaju pojedini izvještaji te gdje postoji prostor za računovodstvene i porezne manipulacije.

Financijski izvještaji determiniraju odnose prema kreditorima, dobavljačima, klijentima te dioničarima kompanije te stoga o njima umnogome ovisi cijena dionica poduzeća, mogućnost dobivanje kredita, ulaganje investitora i naposljetku visina porezne obveze. Upravo stoga je ključno vidjeti u kojim segmentima financijskih izvještaja možemo izvući ključne informacije vezane uz poslovanje.

U prvom dijelu modula cilj je proći kroz ključne financijske pokazatelje i tumačenje istih. Pri tome je potrebno sagledavati financijske izvještaje u cjelini i prikazati povezanost računovodstvenih kategorija. Fokus će biti na tome kako financijske pokazatelje iskoristiti za donošenje konkretnih odluka.

Tijekom seminara će se nastojati prezentirati tehnike dubinske analize (due dilligencea) koje nam otkrivaju stvarno poslovanje tvrtke te eventualne skrivene činjenice bitne za poslovanje i procjenu vrijednosti poduzeća te donošenje ključnih odluka.

ZAVRŠNI RAČUN I POREZNE NOVOSTI U 2023.

Seminar „Završni račun i porezne novosti u 2023.“ se bavi praktičnim pitanjima sastavljanja završnog računa. Tijekom seminara će se razmotriti preporučeni hodogram kreiranja završnog računa te skrenuti pažnja na najčešće greške i propuste iz prakse. U drugom dijelu izvještaja bi se bavi porezni radnjama oko završnog računa te poreznim promjenama koje su stupile na snagu u 2023. godini.

Cilj seminara je uputiti polaznike u specifična znanja potrebna kako bi se ispravno sastavio završni račun te obrazac prijave Poreza na dobit, ali i skrenula pažnja na zakonske mogućnosti umanjenja porezne osnovice te korištenja svih propisanih olakšica. Također, polaznici će biti informirani o svim poreznim novostima i promjenama.

Seminar je zamišljen kao radionica s naglaskom na primjere iz prakse. Isto tako polaznicima je ostavljena mogućnost interaktivnog sudjelovanja u predmetnoj tematici te mogućnost postavljati pitanja predavačima.

KAKO KOMUNICIRATI S KLIJENTIMA I SURADNICIMA?

Fokus seminara je na odnosu zaposlenika prema poslu, to jest odnosima koje zaposlenik gradi tijekom radnog vremena sa kolegama, nadređenima i klijentima. Kroz prezentaciju osobnih iskustava predavača, te niz kratkih upitnika tijekom seminara, bitna komponenta su i podijeljena iskustva polaznika.

UPRAVLJANJE TROŠKOVIMA – kako analizirati troškove, utvrđivati profitabilnost i izračunavati cijenu koštanja proizvoda

Seminar „Analiza i upravljanje troškovima – kako analizirati troškove, utvrđivati profitabilnost i izračunavati cijenu koštanja proizvoda“ bavi se razumijevanjem i interpretiranjem troškova poduzeća dobivenih iz financijskih izvještaja i bruto bilance. Financijski izvještaji i bruto bilanca imaju ključnu ulogu pri donošenju kvalitetnih strateških i operativnih odluka te su managerima i analitičarima neophodna znanja kako čitati, interpretirati i analizirati troškove koji se u njima nalaze.

Ovaj seminar će vama kao polazniku omogućiti da naučite kako da analizirate podatke i utvrdite sve najznačajnije troškove koji se nalaze u financijskih izvješćima i bruto bilanci. Na seminaru ćete prvo imati priliku spoznati kako razlučivati troškove na fiksne, relativno fiksne i varijabilne te kako odvojiti troškove proizvoda od troškova proizvodnje, odjela i uprave i administracije (G&A) troškova. Nakon toga naučiti ćete pronalaziti i analizirati troškove u duljem vremenskom razdoblju i iste upotrijebiti u i izradi projekcija troškova za buduća vremenska razdoblja. Na kraju naučiti ćete kako temeljem analize troškova proizvoda izračunati cijenu koštanja proizvoda.

Tijekom predavanja spoznati ćete razliku između tradicionalnih sustava praćenja troškova i modernih sustava upravljanja troškovima i korištenju istih u izračunu cijene koštanja. Dodatna pažnja pritom će biti posvećena „ABC-Activity sistemima upravljanja troškovima te ćete na praktičnom primjeru imati prilike i sami izračunati cijene koštanja i kreirati ABC troškovni sustav za izračun cijene koštanja proizvodnog poduzeća.

KONTROLING U PROIZVODNJI I PRODAJI

Globalizacija tržišta i snažna konkurencija u ponudi proizvoda i usluga generira sve izraženiji trend fokusiranja na potrebe kupaca i prilagođavanja ponude njihovim potrebama. Kontroling u prodaji jedan je od najrazvijenijih segmenata kontrolinga, te je danas izrazito korišten. Stoga raspolažemo prilično jakim modelima analize i segmentiranja kupaca, asortimana kao i tržišnih niša. Zadatak kontrolinga u prodaji je pomoći svakom poduzeću pronaći svoj optimalan model za upravljanje vrijednostima u prodaji, te da uz minimalne troškove postigne što bolje rezultate.

Tijekom seminara polaznici bi trebali moći razumjeti metodologiju, korake u implementaciji i alate za unapređenje prodajno-poslovnog odnosa sa svojim klijentima. Edukacija sadrži razradu značajnog broja praktičnih primjera kako bi se postigli ciljevi edukacije te kako bi se pokazalo što je prodajnom osoblju važno razumjeti i prihvatiti  iz područja kontrolinga kao neophodno znanje bez kojeg poduzeće gubi stvorenu vrijednost. Kontroling treba razumjeti prodaju i biti u stanju otkriti gdje su najvažnije točke dvojbe između količine i kvalitete prodajnih rezultata.

ESG – Kako odgovoriti na nadolazeće zahtjeve

Poduzeća se danas susreću s rastućim očekivanjima društva, zaposlenika, kupaca, potrošača i investitora koji sve više ističu važnost pitanja okolišne i društvene održivosti, a zbog kojih su poduzeća primorana upoznati bolje svoju okolinu u kojoj posluju, znati jasno objasniti okolišni i društveni utjecaj proizvoda i usluga kao i što taj utjecaj znači u smislu rizika za samo poslovanje poduzeća. Kako se regulatorni zahtjevi za izvješćivanjem povećavaju, vodstvo poduzeća svih veličina i u svim industrijama primorano je početi se baviti ovim pitanjima na strateškom i operativnom nivou.

Cilj ovog seminara je predstaviti polaznicima novu regulativu i kontekst u kojem se ubrzano razvija i spušta s EU razine na nacionalnu provedbu. Pokušat ćemo odgovoriti na pitanja što to znači za poduzeća i kako se najbolje pripremiti za nadolazeće zahtjeve. Adresirat ćemo rizike ali i prilike koje ESG nudi, kao i procese koje je potrebno uspostaviti.

RAČUNOVODSTVO U KONTROLINGU

Kontroleri moraju vrlo dobro poznavati računovodstvo kako bi kontrolerski izvještaji bili korektni. Kontroleri trebaju poznavati i ostale utjecaje na poslovanje i upravljanje poduzeća što je usko vezano uz menadžersku profesiju. Također moraju biti i stručnjaci u ekonomskim analizama, kako bi računovodstvene veličine znali pretvoriti u kvalitetnu analizu s jasnim uzrocima i posljedicama. Drugim riječima, kontroling je uspješna poveznica računovodstva i menadžmenta.

Na edukaciji Računovodstvo u kontrolingu, cilj je upoznati kontrolere s računovodstvenom funkcijom i njezinim zadacima. Polaznici će naučiti kako evidentirati poslovne događaje te sastaviti financijske, ali i mnoštvo drugih poslovnih izvještaja, neophodnih za kvalitetno menadžersko izvještavanje.

FORENZIČNO RAČUNOVODSTVO I MANIPULACIJA FINANCIJSKIM IZVJEŠTAJIMA

5 bodova za ovlaštene revizore

Seminar „Forenzično računovodstvo i manipulacija financijskim izvještajima“ bavi se razumijevanjem i interpretiranjem financijskih izvještaja te otkriva područja u kojima su financijski izvještaji podložni manipulacijama.

Financijski izvještaji imaju ključnu ulogu pri donošenju kvalitetnih strateških i operativnih odluka te ih je stoga potrebno znati interpretirati i analizirati. Bitno je znati koje informacije pružaju pojedini izvještaji te gdje postoji prostor za manipulacije.

Financijski izvještaji determiniraju odnose prema kreditorima, dobavljačima, klijentima te dioničarima kompanije te stoga o njima umnogome ovisi cijena dionica poduzeća, mogućnost dobivanje kredita, ulaganje investitora i naposljetku visina porezne obveze. Upravo stoga je ključno vidjeti u kojim segmentima financijskih izvještaja postoji prostor za manipulacije te gdje se u praksi najčešće evidentiraju određene manipulacije.

Tijekom seminara polaznici će biti upoznati i sa širom slikom poslovnih prijevara, dobit će uvid u najučestalije vrste prijevara (globalno i u Hrvatskoj) te će se upoznati s osnovnim zadacima financijsko-računovodstvenog forenzičara – od osnovnih koncepata načina provođenja istraga, uključujući intervjuiranje i analize podataka, do osnova načina pisanja forenzičkog izvještaja.

Seminar će također prezentirati najkorištenije računovodstvene standarde s primjerima iz prakse te oblike i tehnike primjene kreativnog računovodstva. Bez obzira na velik broj standarda (što MSFI-a (MRS-eva) što HSFI-a) ipak postoje oni najkorišteniji koje ćemo obraditi u ovoj radionici. Također, napraviti ćemo kratku usporedbu između HSFI-a i MSFI-a za te iste standarde. Cilj seminara je uputiti korisnike u zahtjeve najznačajnijih standarda, te ukazati na najčešće nedoumice i greške s kojima smo se susretali u praksi. Također jedna od tema će biti i kako postupiti ukoliko se otkrije da se u prijašnjim godinama napravila greška.

AKTUALNOSTI IZ PODRUČJA TRANSFERNIH CIJENA

Seminar „Aktualnosti iz područja transfernih cijena“ se bavi poreznim promjenama i aktualnostima iz područja transfernih cijena kao i praktičnim pitanjima i primjerima koji se vežu uz predmetnu poreznu problematiku.

Cilj seminara je uputiti polaznike u specifična porezna znanja i praktična postupanja ali isto tako i aktualnosti po pitanju transfernih cijena s ciljem uređivanja i definiranja odnosa s povezanim osoba u skladu sa priznatim propisima i praksom. Seminar je zamišljen kao radionica s naglaskom na primjere iz prakse. Isto tako polaznicima je ostavljena mogućnost interaktivnog sudjelovanja u predmetnoj tematici te mogućnost postavljati pitanja predavačima.

NAPREDNE FUNKCIJE U EXCELU

Microsoft Excel je najprisutniji program za proračunske tablice na računalima. To je omiljeni program za tablice koji ima izuzetno široku upotrebu u poduzećima, ali i kod svakoga tko treba prikupiti i analizirati podatke na jednostavan i brz način. Naoko je jednostavan, no krije značajne mogućnosti te se isplati uložiti trud da se nauče te opcije, budući da uvelike pojednostavljuju svakodnevan rad. Može biti korišten čak i za programiranje pomoću svog jezika Visual Basic za aplikacije, što omogućuje još širu upotrebu.  Polaznici bi trebali imati osnovna znanja o Excelu (reference, sum, i sl.).

TABLEAU – VODEĆI ALAT ZA ANALIZU I VIZUALIZACIJU PODATAKA

Cilj ove radionice je upoznati polaznike sa Tableau platformom, po Gartneru dugogodišnjim liderom među sustavima za analizu i vizualizaciju podataka. Tableau platforma je mnogo više od izvještajnog sustava za poduzeće. To je inovativan koncept za istraživanje zakonitosti u podacima, segmentiranje podataka i prikaz podataka u najširem smislu riječi („see the data“).

“Analiza financijskih izvješća – ako analizirati poslovne partnere, odrediti njihovu snagu i financijski kapacitet”

Seminar „Analiza financijskih izvješća – ako analizirati poslovne partnere, odrediti njihovu snagu i financijski kapacitet“ bavi se razumijevanjem i interpretiranjem podataka i financijskih pokazatelja dobivenih iz financijskih izvještaja tvrtki. Naime, kako financijski izvještaji (račun dobiti i gubitka, bilanca i izvješće o novčanom toku, te godišnja izvješća) imaju ključnu ulogu pri donošenju kvalitetnih strateških i operativnih odluka te su managerima, analitičarima, analitičarima kreditnog rizika neophodna znanja kako čitati, interpretirati i analizirati podatke koji se u njima nalaze.

Stoga će vam ovaj seminar kao polazniku omogućiti da naučite kako da analizirate podatke i utvrdite sve najznačajnije podatke koji se nalaze u financijskim izvješćima te kako da kreirate i interpretirate financijske pokazatelje koji se iz njih dobivaju.

Na seminaru ćete prvo imati priliku naučiti kako financijska izvješća pretvoriti u smislene podatke koji omogućuju ocjenu poslovanja tvrtke u prošlim razdobljima. Nakon toga naučiti ćete kako utvrditi pokazatelje profitabilnosti, likvidnosti, aktivnosti, solventnosti i kvalitete upravljanja te kako ih interpretirati prema standardima struke odnosno sektora. Slijedom toga naučiti čete kako prepoznati tzv. «red flags» – znakova upozorenja na financijske poteškoće te kako utvrditi vjerojatnost odlaska tvrtke u stečaj. Sve navedeno ćete na kraju ovog djela naučiti primijeniti na praktičnom primjeru realnog poduzeća i naučiti kako smisleno ocjenjivati financijske pokazatelje korištenjem Du-Pont modela analize tvrtki.

Poslije praktičnog djela naučiti čete kako analizirati tvrtke korištenjem nefinancijskih podataka. U zadnjem djelu naučiti ćete kako banke i rejting agencije ocjenjuju kvalitetu svojih klijenata temeljem podataka dobivenih iz analize financijskih pokazatelja.

POWER BI

Power BI je skup alata namijenjen analizi podataka i uočavanju zakonitosti u podacima. Klikom miša korisnici imaju mogućnost istraživanja u podacima pomoću intuitivnog alata za kreiranje analiza. Zahvaljujući mogućnostima spajanja na preko 50 različitih izvora podataka (spomenimo samo Oracle, SQL Server, Excel, Power Pivot, itd…) s već predefiniranim izvještajima organiziranim na gotovim dashboardima, instalacija alata i prve analize se mogu dobiti u izuzetno kratkom roku. Sve kreirane analize mogu se (osim u samom alatu) objaviti i na MS Cloud serveru, a pristupa im se putem internet preglednika.

VBA – VISUAL BASIC – PROGRAMIRANJE U EXCELU

Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) verzija je Visual Basica integrirana u Microsoft Office. Prilagođena je specifičnim mogućnostima i namjeni svake pojedine aplikacije ovog paketa. Korištenjem VBA, moguće je izraditi potpuno nove funkcije ovih programa i u potpunosti prilagoditi Office aplikaciju željama i potrebama korisnika. Cilj ove specijalističke radionice je upoznati sudionike s konceptima programiranja upotrebom VBA (Visual basic for applications) u Excelu. VBA u Excelu pruža mogućnosti visokog stupnja automatizacije rada, posebice u okviru izvještavanja, no i ostalih zadataka. Cilj je također upoznati sudionike s uvodom u programiranje, osnovnim konceptima, Excel makroima, snimanjem i editiranjem makroa u VB editoru, izradom aplikacija u Excelu, spajanju na baze podataka iz Excela i konceptom izvještavanja iz baza podataka u okviru Excela

NAPREDNI EXCEL U FINANCIJAMA

Na seminaru će biti prikazan (pojednostavljeni) postupak izrade financijskog modela za analizu investicijskog projekta (priprema financijskih izvješća projekta za primjerice – pripremu poslovnog plana /investicijske studije).

Seminar (radionica) predviđa praktičan rad na računalima – polaznici će kroz desetak koraka odnosno zadataka izraditi svoj pojednostavljeni financijski model u Excelu. Svaki korak/zadatak predviđa ograničeno vrijeme (individualan rad uz naputke i pomoć voditelja radionice). Nakon svakog koraka svi polaznici dobivaju riješen zadatak (Excel predložak s odrađenim korakom) kako bi svi polaznici na početku svakog koraka/zadatka imali istu početnu poziciju.

UGOVOR O GRAĐENJU U POSTUPCIMA JAVNE NABAVE

U seminaru ćemo upoznati sudionike s mogućnostima koje izvođači i naručitelji imaju u svom postupanju povodom porasta cijena građevinskih materijala i proizvoda. Osvrnuti ćemo se i na javnu nabavu gdje su u pravilu ugovorene nepromjenjive jedinične cijene po stvarnim količinama ili ukupna cijena po sistemu „ključ u ruke“.

Kroz seminar će se prikazati i novine u Posebnim uzancama o građenju (NN 137/21), koje se primjenjuju od 21. prosinca 2021. godine na ugovore sklopljene nakon toga. Naime, pravila koja reguliraju uzance u većini ugovora se nikako ne definiraju, dok ZOO daje samo okvir za mali broj pitanja iz Uzanci, ali bez detaljnije razrade.

Stoga je bitno dobro pripremiti same ugovore o građenju, a posebice javni naručitelji trebaju utvrditi prije početka nabave tko će im pružiti podršku kod sastavljanja ugovornih uvjeta za ugovor o građenju, jer se prema ZOO nejasnoće i propusti tumače na teret (javnog) naručitelja.

Vizualizacija podataka (Power Pivot, Power BI i Tableau)

Cilj modula je osposobljavanje polaznika za vizualnu reprezentaciju podataka te vizualno istraživanje podataka. Vježbe se rade na Microsoftovoj platformi koja je dio MS Excela te kao takva ima značajnu bazu potencijalnih korisnika i na Tableau-u alatu koji se smatra vodećim alatom u vizualizaciji podataka i vizualnom istraživanju nad podacima. Osim ovladavanja alatima u teorijskom dijelu biti će objašnjene osnove vizualne reprezentacije podataka i pravilnog odabira grafova adekvatnih za prijenos željene poruke auditoriju.

PRIMJENA NAPREDNOG WORDA U POSLOVANJU

Tečaj je namijenjen svim profesionalcima, koji žele naučiti kako uspješno koristiti Word u pisanju poslovnih tekstova s naglaskom na izradu poslovnih analiza i investicijskih studija korištenjem glavnih funkcija Worda, koristeći prikupljene podatke iz drugih izvora kao što su Excel te Internet.

U okviru tečaja svaki polaznik imati će priliku izraditi svoj tekst uz korištenje svih glavnih naredbi Worda, s naglaskom na upotrebu naredbi Worda potrebnih za izradu poslovnih tekstova. Ova edukacija ima za cilj naučiti polaznike kako koristiti MS Word na često korištenim dokumentima u poslovnoj praksi. Pritom će naglasak seminara biti stavljen na korištenje glavnih funkcija Worda u okviru praktičnih primjera izrade poslovnog dopisa (zapisnika sa sastanka), upitnika te analitičkog teksta obogaćenog slikama, tekstom i video zapisom s Interneta i podacima iz Excela.

Cilj tečaja je da polaznici ponove temeljna znanja iz pisanja tekstova i ista primjene u izradi poslovnog dokumenta Worda. Tečaj je namijenjen svima profesionalcima koji jednog dana aktivno rade na izradi poslovnih dokumenata u okviru privatnih poduzeća i investicijskih fondovima, odnosno rade u brokerskim kućama, bankama ili samostalno vode poduzeća, te ulažu u vrijednosnice. Isto tako, namijenjen je svima onima koji žele naučiti kako samostalno izraditi dokument, formatirati ga na željeni način, povezati ga s podacima s Interneta i drugih programa kao što je Excel.

Poseban naglasak smo u okviru Seminara stavili na način pisanja kratkih tekstova u skladu sa pravilima struke kao što to zahtijevaju međunarodni certifikati(GMAT). U okviru ovog djela ćemo polaznike podučiti kako strukturirati i pravilno napisati kratki analitički tekst sa zaključkom.

Također, tijekom interaktivnih predavanja poseban naglasak biti će stavljen na korištenje elemenata koji obogaćuju izgled dokumenata (grafika, slika i tablica) te njihovoj evidenciji i izradi sadržaja (uključujući i sadržaje slika, dokumenata, fusnota).