Seminar

OSNOVE STATISTIKE ZA POSLOVNE KORISNIKE

Predavači: Renomirani stručnjaci

20.06.2024.

Datum

09:30 - 16:00

Sat

190 €*

Kotizacija

* bez PDV-a

-15% do 12.06.

Popust

Uživo, Online

Pratite

Modul „Osnove statistike za poslovne korisnike“ već u svom nazivu definira komu je namijenjen. Cilj je osobama koje matematiku i statistiku poznaju samo na osnovnoj razini pružile uvod u statističku analizu podataka. Ovdje se misli na one koji matematiku i statistiku poznaju na razini srednjoškolskog obrazovanja te kraćeg (jedan ili eventualno nekoliko kolegija) statistike i/ili matematike tijekom fakultetskog studija ekonomije ili drugih studija. Cilj ovog dvodnevnog modula je polaznicima objasniti svrhu, namjenu i upotrebljivost statistike u ekonomiji i drugim znanostima postupnim uvođenjem u statistiku i način statističkog razmišljanja, kroz niz primjera iz svakodnevne poslovne i znanstvene prakse.

Syllabus

 • Osnovno o statistici kao znanosti,
 • Vrste podataka, načini mjerenja i zapisa,
 • Organiziranje podataka za statističku analizu,
 • Deskriptivne (opisne) metode i mjere varijabilnosti podataka,
 • Normalnost razdiobe,
 • Grafički prikaz,
 • Vjerojatnost i distribucije vjerojatnosti,
 • Inferencijalna statistika,
 • Uzorak i uzorkovanje (sampling),
 • Zavisni i nezavisni uzorci,
 • Usporedba dvaju uzoraka
 • Rekapitulacija i ponavljanje gradiva iz prvog dana
 • Pristup u analizi kvalitativnih, semikvantitativnih i kvantitativnih podataka
 • Parametrijski i neparametrijski testovi
 • Omjer šansi
 • Osjetljivost i specifičnost
 • Usporedba više skupina
 • Korelacija i regresija – osnovni koncepti
 • Jednostavna linearna regresija
 • Multipla regresija
 • Ordinalna i logistička regresija
 • Analiza preživljenja i njena primjena u ekonomiji
 • Vremenske serije
 • Dizajn ispitivanja
 • Izračun uzorka
 • Zamke u statističkoj obradi

Programska podrška analizi i prikazu podataka

Ciljana skupina

Prijavite se na seminar

OSNOVE STATISTIKE ZA POSLOVNE KORISNIKE