MSFI AKADEMIJA

Seminari praktičnog znanja iz područja međunarodnih standarda financijskog izvještavanja

Certificirani program kojim se stječu bodovi za ovlaštene revizore

 

Teme modula MSFI akademija

Predavači: ovlašteni revizori Mirela Copot Marjanović, ACCA, Ivan Karlović, Katarina Rosić i Marijana Brčina te iskusni revizori Vedran Kuterovac, Andrej Bernat i Ivana Bublić

MODUL 1. (1-dnevni seminar/radionica)  22.09.2021.

MSFI 16 -NAJMOVI – Kakva je budućnost Vaših leasing ugovora i ugovora o najmu?

MRS 2 – ZALIHE

MRS 38 – NEMATERIJALNA IMOVINA

MODUL.2   (1-dnevni seminar/radionica)   23.09.2021.

          MRS 40 ULAGANJA U NEKRETNINE

          MRS 16- NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA

          MSFI 5 – DUGOTRAJNA IMOVINA NAMIJENJENA PRODAJI

MODUL.3   (1-dnevni seminar/radionica)   06.10.2021.

MSFI 9 – FINANCIJSKI INSTRUMENTI

MRS 36 – UMANJENJE VRIJEDNOSTI IMOVINE

MODUL.4   (1-dnevni seminar/radionica)   07.10.2021.

MSFI 15 – UGOVORI S KUPCIMA  – Jeste li ispravno primijenili novi standard vezan uz prihode?

MRS 8 – RAČUNOVODSTVENIH PROCJENA I GREŠKE

MRS 37 – REZERVIRANJA, NEPREDVIDIVE OBVEZE I POTENCIJALNA IMOVINA

MODUL 1: MSFI 16 -NAJMOVI I MSFI 15 – UGOVORI S KUPCIMA

 

MSFI 16 – Cilj edukacije je razumjeti zahtjeve novog standarda i savladati praktične izazove implementacije MSFI-a 16 kod korisnika najmova i davatelja najmova s naglaskom na brojnim primjerima iz naše poslovne prakse i primjerima IASB-a.  Ciljna skupina su Voditelji financija i računovodstva, voditelji računovodstva, voditelji financijsko-računovodstvenih ureda, računovođe, vlasnici Društava, viši management.

Tokom ovog seminara polaznik će dobiti razumijevanje razlike u odnosu na „stare“ standarde te dobiti znanja kako u svojim financijskim izvještajima provesti konkretna knjiženja.

Nastojati ćemo prezentirati sva naša znanja i izazove koja smo stekli u implementaciji navedenog standarda.

SYLLABUS MSFI 16

 • Načela MSFI 16
 • Identificiranje svih ugovora o najmovima s izdvajanjem podataka o najmu
 • upotreba praktičnih pogodnosti koje su ugrađene u standard prilikom implementacije
 • Odvajanje komponenti najma od komponenti koje nisu najam
 • Računovodstvo najmoprimca (primjeri u Excelu )
  • Inicijalno mjerenje
  • Naknadno mjerenje
  • Diskontne stope
  • Prezentacija
  • Sale and lease back transakcije
  • Podnajam
  • Ulaganje u nekretnine
  • Modifikacije najmova
 • Priprema objava uz financijske izvještaje
  • Chek lista objava na stvarnim primjerima
 • Odabir opcija za prelazak na standard
  • Retroaktivna primjena za svaki raniji obračunski period prikazan u skladu sa MRS 8
  • Retroaktivna primjena s kumulativnim učinkom priznatim s datumom prve primjene

MSFI 15 – Cilj edukacije je korisniku omogućiti ponavljanje već stečenog znanja te nadogradnja u smislu mnoštva primjera iz prakse. Namjera ovog standarda je da osigura značajno više korisnih informacija korisnicima financijskih izvještaja kroz poboljšane zahtjeve za objavljivanjima, kao i jednostavniju pripremu financijskih izvještaja kroz smanjen broj pojedinačnih dokumenata koje Društvo koristi u ovoj aktivnosti.

Za neke tvrtke, utjecaj novih pravila priznavanja prihoda biti će minimalan i one će jednostavno nastaviti prepoznavati prihode kao i prije. Međutim, neke tvrtke mogu se suočiti s teškim izazovima kako bi primijenile nova pravila. Za razliku od postojećih smjernica, MSFI 15 nam daje mnogo manje prostora za vlastite računovodstvene odluke i određuje mnogo više stvari.

Pitanja koja smo morali odgovoriti koncem 2018. godine a ponoviti će se i 2019. godine:

 • Priznajem li prihod tijekom vremena ili u trenutku dovršetka?
 • Ako se prihod treba priznavati tijekom vremena, kako mjerim napredak prema završetku radova (prethodno “stupanj dovršenosti”)?
 • Kako ću obračunati prihod koji u sebi sadrži više komponenti, npr. prodaja proizvoda s održavanjem (s višestrukim isporučivanjem)? Treba li podijeliti ugovor na nekoliko komponenti?
 • Kako će se evidentirati izmjene ugovora?
 • Kako ću tretirati troškove ugovora, uključujući troškove pribavljanja ugovora?
 • Hoću li trošak ovih ugovora prikazati u dobiti/ gubitku ili kapitalizirati i odgoditi?
 • Postoje li u ugovoru komponente financiranja? Ako da, kako se nositi s vremenskom vrijednosti novca?
 • Objavljivanje – imam li sve odgovarajuće i relevantne informacije?

SYLLABUS MSFI 15

 • Identificiranje ugovora s kupcima
 • Određivanje obveza ugovora
 • Mjerenje napretka obveza ugovora
 • Određivanje naknade ugovora
 • Dodjeljivanje naknade pojedinim obvezama ugovora
 • Priznavanje prihoda
 • Praktična primjena
 • Važnije objave
 • Primjer priznavanja prihoda na različitim primjerima
 • Pitanja, odgovori i diskusija

 

MODUL 2: MRS 40 ULAGANJA U NEKRETNINE, MRS 16 – NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA,  MSFI 5 – DUGOTRAJNA IMOVINA NAMIJENJENA PRODAJI

 

Seminar obuhvaća najbitnije standarde financijskog izvještavanja koji se bave tematikom dugotrajne imovine. U kombinaciji s modulom 1. gdje se obrađuje MSFI 16, Najmovi te u kombinaciji s modulom 3. gdje se obrađuje tema MRS-a 36 Umanjenje vrijednosti imovine nakon ovog seminara trebali biste imati saznanja kako postupiti u različitim situacijama koje se javljaju u stvarnom životu.

Prikazati ćemo i najčešće manipulacije u financijskim izvještajima s kojima smo se susreli u praksi.

SYLLABUS MRS 40 i MRS 16

 • Klasifikacija imovine – MRS 16 ili MRS 40?
 • Početno vrednovanje sukladno MRS 16 i MRS 40
 • Naknadno vrednovanje sukladno MRS 16 i MRS 40
 • Koje troškove kapitalizirati u okviru imovine?
 • PRAKTIČNA VJEŽBA: primjer revalorizacije dugotrajne materijalne imovine, primjer reklasifikacije sa Nekretnina, postrojenja i opreme na Ulaganja u nekretnine

SYLLABUS MSFI 5

 • Kad se točno klasificira neka imovina na poziciju namijenjena za prodaju?
 • Kako se mjeri ova imovina?
 • Što u slučaju promjena plana prodaje?
 • Koje su nužne objave u financijskim izvještajima?
 • Konkretni primjeri iz prakse

 

MODUL 3: MSFI 9 – FINANCIJSKI INSTRUMENTI, MRS 36 – UMANJENJE VRIJEDNOSTI IMOVINE

 

MSFI 9 – Cilj programa je približiti novitete i zahtjeve MSFI 9, na praktičnim primjerima pokazati očekivane utjecaje na nebankovne financijske subjekte i trgovačka društva raznih djelatnosti koja imaju u bilanci financijsku imovinu.

SYLLABUS

 • MSFI 9 uvod
  • Razlozi za uvođenje MSFI 9
  • MRS 39 – sličnosti i razlike
  • Izazovi implementacije
 • Klasifikacija i mjerenje
  • MRS 39 – klasifikacija i mjerenje
  • MSFI 9 – klasifikacija i mjerenje
  • Kriteriji ugovorenih novčanih tokova
  • Novi poslovni modeli i indikatori
 • Umanjenje vrijednosti
  • Umanjenje vrijednosti pod MRS 39
  • Novi model umanjenja vrijednosti
  • Očekivani efekti novog modela umanjenja vrijednosti
  • Ključni utjecaji na trgovačka društva – s primjerima
  • Ključni utjecaji na nebankovne financijske subjekte, s primjerima
 • Računovodstvo zaštite
  • Uvod u računovodstvo zaštite
  • Uloga računovodstva zaštite u poslovanju
 • MSFI 9 i objave u financijskim izvještajima
  • MSFI 9, utjecaji na MSFI 7
  • Primjeri računovodstvenih politika i objava

MRS 36 – Seminar omogućava korisnicima da razluče što napraviti u situaciji kada je vrijednost imovine u padu, odnosno kada je njena vrijednost „u knjigama“ veća od stvarne vrijednosti (nadoknadive vrijednost).

SYLLABUS MRS 36

 • koja je to imovina čija vrijednost može biti umanjena
 • Kako izmjeriti nadoknadivi iznos – konkretan primjer iz prakse
 • Primjer izračuna pomoću diskontiranih budućih novčanih tijekova
 • Testiranje na umanjenje -goodwill
 • Što ako se tržište oporavi pa se mora knjižiti „reversal“?

 

MODUL 4: MSFI 3 -POSLOVNE KOMBINACIJE, MRS 2 – ZALIHE, MRS 38 – NEMATERIJALNA IMOVINE, MRS 37 – REZERVIRANJA, POTENCIJALNE OBVEZE I POTENCIJALNA IMOVINA

 

MRS 2 – Jedno od osnovnih pitanja u računovodstvu zaliha je iznos troška koji se priznaje kao imovina i prikazivanje zaliha u evidencijama sve do priznavanja povezanih prihoda kad zalihe postaju rashod, uključujući sva eventualna vrijednosna usklađenja do neto utržive vrijednosti. Seminar omogućava korisnicima temeljno razumijevanje mjerenja zaliha te daje iskustva iz prakse i primjere procedura za uspostavljanje računovodstvenih kontrola na poziciji zaliha kako bi se omogućilo ispravno vrednovanje u financijskim izvještajima.

SYLLABUS MRS 2 – Zalihe

 • Mjerenje
 • Trošak zaliha
 • Neto utrživa vrijednost
 • Metode razduženja zaliha
 • Tehnike mjerenja troškova u proizvodnji
 • Što s viškovima i manjkovima?
 • Procedure provjere zaliha
 • Primjeri najčešćih pogrešaka i manipulacijama vrijednosti zaliha iz prakse

MRS 38 – mnogi poduzetnici imaju visoke troškove od kojih očekuju da će imati koristi u budućnosti. Kako postupiti s tim troškovima i kako odgovoriti na dilemu je li neki trošak nematerijalna imovina ili rashod razdoblja? Koje troškove smijemo kapitalizirati? Kako naknadno mjeriti takvu imovinu? Na ova pitanja odgovor ćete saznati tijekom seminara.

SYLLABUS MRS 38 – Nematerijalna imovina

 • Što je nematerijalna imovina i koji su kriteriji za priznavanje?
 • Istraživanja i razvoj i zašto ih je važno razlikovati?
 • Priznavanje nematerijalne imovine nastale razvojem
 • Pitanje softvera
 • Mjerenje nematerijalne imovine
 • Primjeri pogrešaka i manipulacija nematerijanom imovinom iz prakse
 • Case study
  • Kapitalizirani troškovi softvera
  • Lista kupaca

MSFI 3

Cilj seminara je na primjerima iz dugogodišnje prakse proći kroz najčešće izazove koji se javljaju kod izračuna goodwilla, vrednovanja poduzeća te m&a računovodstva.

 

SYLLABUS MSFI 3

 • Poslovne kombinacije – da li je poslovna kombinacija ili stjecanje imovine?
 • Vrednovanje poduzeća
  • DCF metoda
  • Metoda multiplikatora
  • Asset based metoda
 • M&A računovodstvo

MRS 37

U prošlosti se koristilo kao za „big bath provisioning” (razrjeđivanje profita) a zatim je 1998 stupio na snagu standard koji ima za cilj spriječiti neke od najvećih manipulacija u financijskim izvještajima. Cilj seminara je definirati kada se treba knjižiti rezervacija, kako će se ona izmjeriti te proći kroz mnogobrojne primjere iz naše prakse.

SYLLABUS MRS 37

 • Cilj standarda
 • Što je rezerviranje
 • Kada priznati a kada ne rezervaciju
 • Kako se knjiži rezervacija?
 • Posebni slučajevi (budući gubici, štetni ugovori, restrukturiranje)
 • Nepredvidive obveze i imovina

 

PREDAVAČI

 

Mirela Copot Marjanović, ACCA i CPA

Mirela Copot Marjanović partner je za reviziju u Mazars Cinotti Audit s preko 13 godina iskustva s fokusom na tumačenje i interpretaciju HSFI i MSFI. Tijekom karijere radila je na cijelom nizu projekata koji se odnose na složenoj aplikaciji HSFI i MSFI kao što su koncesijski ugovori (npr. Zračna luka Zagreb), spajanja i pripajanja, konsolidacije i sl. Tijekom karijere radila je na poslovima revizije financijskih izvještaja, revizije statusnih promjena, revizije povećanja i smanjenja temeljnog kapitala, EU revizije i sl. Mirela je jedan od predavača na Hrvatskom institutu za financije na temu računovodstvenih standarda, tumačenja odredbi Zakona o računovodstvu, CFO akademije i slične tematike. Posjeduje položeni ispit za ovlaštenog revizora pri Hrvatskoj revizorskoj komori, certifikat ovlaštenog računovođe te certifikat ovlaštenog računovođe Velike Britanije ACCA.

Ivan Karlović, CPA

Ivan Karlović, ovlašteni revizor u Mazars Cinotti zadužen je za poslove revizije financijskih izvještaja. Uz licencu za ovlaštenog revizora ima i licencu za ovlaštenog internog revizora i ovlaštenog procjenitelja. Specijaliziran je za širok spektar poslovnih sektora kao što su komercijalni sektor, proizvodnja, usluge i javni sektor. U sklopu karijere radio je na poslovima revizije financijskih izvještaja, revizije pripajanja i podjela trgovačkih društava, povećanja temeljnog kapitala, EU projekata, raznim procesima dubinskog snimanja (Due Dilligence) i sl. Stekao je i međunarodno iskustvo na poslovima revizije financijskih izvještaja SPV-a (Special Purpose Vehicles). Autor je brojnih stručnih članaka na temu računovodstva i financija, te predavač na Akademiji Zagrebačke burze i HIF-u (Hrvatski institut za financije).

Vedran Kuterovac

Nakon završenog studija ekonomije na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer Računovodstvo i revizija, Vedran je karijeru je započeo kao asistent u reviziji u jednoj od Big 4 kompanija. Nakon više od 6 godina provedenih u reviziji, Vedran danas radi kao Assistant Manager u odjelu revizije tvrtke Mazars Cinotti Audit d.o.o. Tijekom karijere vodio je revizije društava iz širokog spektra industrija, s primarnim naglaskom na bankarsku industriju, ali i ostale grane financijskog sektora. Posjeduje certifikat ovlaštenog procjenitelja pri Hrvatskom društvu procjenitelja. Aktivno se služi  hrvatskim i engleskim jezikom.

Andrej Bernat,

mlađi manager u odjelu revizije društva Mazars sa 6 godina radnog iskustva. Po zvanju diplomirani ekonomist sveučilišta u Zagrebu, smjer računovodstvo i revizija. Ovlašteni je procjenitelj te polaznik programa za ovlaštenog računovođu Velike Britanije (ACCA). Tijekom svoje karijere specijalizirao se za reviziju proizvodnih poduzeća ali istovremeno je sudjelovao i u revizijama društava iz  vrlo širokog spektra djelatnosti. Međunarodno iskustvo stekao je obavljajući revizije društava iz hotelske industrije, nekretninskog biznisa, SPVs (Special Purpose Vehicles). Aktivno se služi hrvatskim, engleskim i češkim jezikom.

Marijana Brčina

Senior Manager u odjelu revizije Mazarsa, posjeduje certifikat za ovlaštenog revizora, certifikat internog revizora, kao i certifikat ovlaštenog procjenitelja. Specijalizirana je za širok spektar poslovnih sektora kao što su komercijalni sektor, proizvodnja, usluge i javni sektor. Tijekom svoje karijere radila je na poslovima revizije financijskih izvještaja, revizija statusnih promjena, revizija povećanja i smanjenja temeljnog kapitala, EU revizije. Stekla je i međunarodno iskustvo na poslovima revizije financijskih izvještaja SPV-a (Special Purpose Vehicles).

Katarina Rosić

Manager u odjelu revizije Mazarsa, ovlaštena revizorica i ovlaštena procjeniteljica. Ima iskustvo u širokom spektru poslovnih sektora, a tijekom karijere radila je na reviziji financijskih izvještaja, reviziji spajanja i podjela poduzeća, povećanju temeljnog kapitala, EU projektima, raznim postupcima dubinske analize. Pohađala je međunarodno školovanje vezano za Međunarodne revizijske standarde i Međunarodne standarde financijskog izvještavanja te je dio profesionalne akademije za MSFI i  koautorica je priručnika Mazars CFRS. ​

Ivana Bublić

Manager u odjelu revizije Mazarsa, završila je diplomski studije Ekonomskog fakulteta u Zagrebu i do 2017. je pohađala program za ovlaštenog računovođu Velike Britanije (ACCA). Ima iskustva u vođenju tima u revizijama pojedinačnih i konsolidiranih financijskih izvještaja, revizijama za posebne namjene i uvidima u financijske izvještaje. Također je pripremala i pregledavala izvještaje u skladu s HSFI i MSFI te savjetovala u pogledu određenih međunarodnih standarda. Aktivno govori engleski jezik.

 

Kotizacija

  Kotizacija
Redovna kotizacija MSFI AKADEMIJE 5.990kn+PDV
Prijava na program do 15.07.2021. 4.990kn+PDV
 

Prijava na program do 01.07.2021.

Sudjelovanje dvoje polaznika iz iste institucije (cijena po polazniku)

 

4.790kn+PDV

4.990kn+PDV

Fizičke osobe Poseban popust na upit
Plaćanje kotizacija samo za pojedine module Kotizacija na upit
Kotizaciju možete platiti na žiro račun Xenon savjetovanja IBAN: HR0623600001101988744, prije početka edukacije.  

 

Napomena

Dnevni program seminara počinje u 8.30, a završava u 16.00.

Za polaznike seminara osiguran je ručak i osvježenja tijekom pauze.

Polaznici će dobiti i materijale sa seminara kao i CERTIFIKAT.

Ovlašteni revizori – informacije, prigovori i pritužbe

Ovlašteni revizori mogu u skladu s čl. 11. Pravilnika o stalnom stručnom usavršavanju ovlaštenih revizora (Nar. nov., br. 104/2018) uputiti svoje prigovore i pritužbe HIF-u elektroničkom poštom na adresu: [email protected]. O rješenju podnesenih prigovora i pritužbi izvijestit ćemo podnositelja u roku od 15 dana od njihovog zaprimanja.

Vaš HIF

Prethodna suglasnost
Godišnji plan