Akademija

08.05.2024.

Početak

795 €*

Kotizacija

* bez PDV-a

9:00 - 16:00

Sat

Uživo, Online

Pratite

Teme

MODUL 1. – 08.05.2024.

 • MSFI 16 -NAJMOVI
 • MRS 2 – ZALIHE
 • MRS 38 – NEMATERIJALNA IMOVINA

MODUL 2. – 09.05.2024.

 • MRS 40 ULAGANJA U NEKRETNINE
 • MRS 16- NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA
 • MSFI 5 – DUGOTRAJNA IMOVINA NAMIJENJENA PRODAJI

MODUL 3. – 22.05.2024.

 • MSFI 9 – FINANCIJSKI INSTRUMENTI
 • MRS 36 – UMANJENJE VRIJEDNOSTI IMOVINE

MODUL 4. – 23.05.2024.

 • MSFI 15 – UGOVORI S KUPCIMA
 • MRS 8 – RAČUNOVODSTVENE POLITIKE
 • MRS 37 – REZERVIRANJA, NEPREDVIDIVE OBVEZE I POTENCIJALNA IMOVINA

Seminari praktičnog znanja iz područja Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja

Syllabus

MODUL 1: MSFI 16 -NAJMOVI – MRS 2 ZALIHE – MRS 38 NEMATERIJALNA IMOVINA

MSFI 16 – Cilj edukacije je razumjeti zahtjeve novog standarda i savladati praktične izazove implementacije MSFI-a 16 kod korisnika najmova i davatelja najmova s naglaskom na brojnim primjerima iz naše poslovne prakse i primjerima IASB-a.  Ciljna skupina su Voditelji financija i računovodstva, voditelji računovodstva, voditelji financijsko-računovodstvenih ureda, računovođe, vlasnici Društava, viši management.

Tokom ovog seminara polaznik će dobiti razumijevanje razlike u odnosu na „stare“ standarde te dobiti znanja kako u svojim financijskim izvještajima provesti konkretna knjiženja.

Nastojati ćemo prezentirati sva naša znanja i izazove koja smo stekli u implementaciji navedenog standarda.

SYLLABUS MSFI 16

 • Načela MSFI 16
 • Identificiranje svih ugovora o najmovima s izdvajanjem podataka o najmu
 • upotreba praktičnih pogodnosti koje su ugrađene u standard prilikom implementacije
 • Odvajanje komponenti najma od komponenti koje nisu najam
 • Računovodstvo najmoprimca (primjeri u Excelu )
  • Inicijalno mjerenje
  • Naknadno mjerenje
  • Diskontne stope
  • Prezentacija
  • Sale and lease back transakcije
  • Podnajam
  • Ulaganje u nekretnine
  • Modifikacije najmova
 • Priprema objava uz financijske izvještaje
  • Chek lista objava na stvarnim primjerima
 • Odabir opcija za prelazak na standard
  • Retroaktivna primjena za svaki raniji obračunski period prikazan u skladu sa MRS 8
  • Retroaktivna primjena s kumulativnim učinkom priznatim s datumom prve primjene

MRS 2 – ZALIHE – Jedno od osnovnih pitanja u računovodstvu zaliha je iznos troška koji se priznaje kao imovina i prikazivanje zaliha u evidencijama sve do priznavanja povezanih prihoda kad zalihe postaju rashod, uključujući sva eventualna vrijednosna usklađenja do neto utržive vrijednosti. Seminar omogućava korisnicima temeljno razumijevanje mjerenja zaliha te daje iskustva iz prakse i primjere procedura za uspostavljanje računovodstvenih kontrola na poziciji zaliha kako bi se omogućilo ispravno vrednovanje u financijskim izvještajima.

SYLLABUS MRS 2

 • Mjerenje
 • Trošak zaliha
 • Neto utrživa vrijednost
 • Metode razduženja zaliha
 • Tehnike mjerenja troškova u proizvodnji
 • Što s viškovima i manjkovima?
 • Procedure provjere zaliha
 • Primjeri najčešćih pogrešaka i manipulacijama vrijednosti zaliha iz prakse

MRS 38 – NAMEATERIJALNA IMOVINA – mnogi poduzetnici imaju visoke troškove od kojih očekuju da će imati koristi u budućnosti. Kako postupiti s tim troškovima i kako odgovoriti na dilemu je li neki trošak nematerijalna imovina ili rashod razdoblja? Koje troškove smijemo kapitalizirati? Kako naknadno mjeriti takvu imovinu? Na ova pitanja odgovor ćete saznati tijekom seminara. 

SYLLABUS MRS 38

Što je nematerijalna imovina i koji su kriteriji za priznavanje?

 • Istraživanja i razvoj i zašto ih je važno razlikovati?
 • Priznavanje nematerijalne imovine nastale razvojem
 • Pitanje softvera
 • Mjerenje nematerijalne imovine
 • Primjeri pogrešaka i manipulacija nematerijanom imovinom iz prakse
 • Case study
  • Kapitalizirani troškovi softvera
  • Lista kupaca

 

MODUL 2MRS 40 ULAGANJA U NEKRETNINE, MRS 16 – NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA,  MSFI 5 – DUGOTRAJNA IMOVINA NAMIJENJENA PRODAJI

Seminar obuhvaća najbitnije standarde financijskog izvještavanja koji se bave tematikom dugotrajne imovine. U kombinaciji s modulom 1. gdje se obrađuje MSFI 16, Najmovi te u kombinaciji s modulom 3. gdje se obrađuje tema MRS-a 36 Umanjenje vrijednosti imovine nakon ovog seminara trebali biste imati saznanja kako postupiti u različitim situacijama koje se javljaju u stvarnom životu.

Prikazati ćemo i najčešće manipulacije u financijskim izvještajima s kojima smo se susreli u praksi.

SYLLABUS MRS 40 i MRS 16

 • Klasifikacija imovine – MRS 16 ili MRS 40?
 • Početno vrednovanje sukladno MRS 16 i MRS 40
 • Naknadno vrednovanje sukladno MRS 16 i MRS 40
 • Koje troškove kapitalizirati u okviru imovine?
 • PRAKTIČNA VJEŽBA: primjer revalorizacije dugotrajne materijalne imovine, primjer reklasifikacije sa Nekretnina, postrojenja i opreme na Ulaganja u nekretnine

SYLLABUS MSFI 5

 • Kad se točno klasificira neka imovina na poziciju namijenjena za prodaju?
 • Kako se mjeri ova imovina?
 • Što u slučaju promjena plana prodaje?
 • Koje su nužne objave u financijskim izvještajima?
 • Konkretni primjeri iz prakse

 

MODUL 3MSFI 9 – FINANCIJSKI INSTRUMENTI, MRS 36 – UMANJENJE VRIJEDNOSTI IMOVINE

MSFI 9 – Cilj programa je približiti novitete i zahtjeve MSFI 9, na praktičnim primjerima pokazati očekivane utjecaje na nebankovne financijske subjekte i trgovačka društva raznih djelatnosti koja imaju u bilanci financijsku imovinu.

SYLLABUS MSFI 9

 • MSFI 9 uvod
  • Razlozi za uvođenje MSFI 9
  • MRS 39 – sličnosti i razlike
  • Izazovi implementacije
 • Klasifikacija i mjerenje
  • MRS 39 – klasifikacija i mjerenje
  • MSFI 9 – klasifikacija i mjerenje
  • Kriteriji ugovorenih novčanih tokova
  • Novi poslovni modeli i indikatori
 • Umanjenje vrijednosti
  • Umanjenje vrijednosti pod MRS 39
  • Novi model umanjenja vrijednosti
  • Očekivani efekti novog modela umanjenja vrijednosti
  • Ključni utjecaji na trgovačka društva – s primjerima
  • Ključni utjecaji na nebankovne financijske subjekte, s primjerima
 • Računovodstvo zaštite
  • Uvod u računovodstvo zaštite
  • Uloga računovodstva zaštite u poslovanju
 • MSFI 9 i objave u financijskim izvještajima
  • MSFI 9, utjecaji na MSFI 7
  • Primjeri računovodstvenih politika i objava

MRS 36 – Seminar omogućava korisnicima da razluče što napraviti u situaciji kada je vrijednost imovine u padu, odnosno kada je njena vrijednost „u knjigama“ veća od stvarne vrijednosti (nadoknadive vrijednost).

SYLLABUS MRS 36

 • koja je to imovina čija vrijednost može biti umanjena
 • Kako izmjeriti nadoknadivi iznos – konkretan primjer iz prakse
 • Primjer izračuna pomoću diskontiranih budućih novčanih tijekova
 • Testiranje na umanjenje -goodwill
 • Što ako se tržište oporavi pa se mora knjižiti „reversal“?

 

MODUL 4MSFI 15 – UGOVORI S KUPCIMA, MRS 8 – RAČUNOVODSTVENE POLITIKE, MRS 37 – REZERVIRANJA, POTENCIJALNE OBVEZE I POTENCIJALNA IMOVINA

MSFI 15 – Cilj edukacije je korisniku omogućiti ponavljanje već stečenog znanja te nadogradnja u smislu mnoštva primjera iz prakse. Namjera ovog standarda je da osigura značajno više korisnih informacija korisnicima financijskih izvještaja kroz poboljšane zahtjeve za objavljivanjima, kao i jednostavniju pripremu financijskih izvještaja kroz smanjen broj pojedinačnih dokumenata koje Društvo koristi u ovoj aktivnosti.

Za neke tvrtke, utjecaj novih pravila priznavanja prihoda biti će minimalan i one će jednostavno nastaviti prepoznavati prihode kao i prije. Međutim, neke tvrtke mogu se suočiti s teškim izazovima kako bi primijenile nova pravila. Za razliku od postojećih smjernica, MSFI 15 nam daje mnogo manje prostora za vlastite računovodstvene odluke i određuje mnogo više stvari.

Pitanja koja smo morali odgovoriti koncem 2018. godine a ponoviti će se i 2019. godine:

 • Priznajem li prihod tijekom vremena ili u trenutku dovršetka?
 • Ako se prihod treba priznavati tijekom vremena, kako mjerim napredak prema završetku radova (prethodno “stupanj dovršenosti”)?
 • Kako ću obračunati prihod koji u sebi sadrži više komponenti, npr. prodaja proizvoda s održavanjem (s višestrukim isporučivanjem)? Treba li podijeliti ugovor na nekoliko komponenti?
 • Kako će se evidentirati izmjene ugovora?
 • Kako ću tretirati troškove ugovora, uključujući troškove pribavljanja ugovora?
 • Hoću li trošak ovih ugovora prikazati u dobiti/ gubitku ili kapitalizirati i odgoditi?
 • Postoje li u ugovoru komponente financiranja? Ako da, kako se nositi s vremenskom vrijednosti novca?
 • Objavljivanje – imam li sve odgovarajuće i relevantne informacije?

SYLLABUS MSFI 15

 • Identificiranje ugovora s kupcima
 • Određivanje obveza ugovora
 • Mjerenje napretka obveza ugovora
 • Određivanje naknade ugovora
 • Dodjeljivanje naknade pojedinim obvezama ugovora
 • Priznavanje prihoda
 • Praktična primjena
 • Važnije objave
 • Primjer priznavanja prihoda na različitim primjerima
 • Pitanja, odgovori i diskusija

MRS 8

Računovodstvene politike, promjene računovodstvenih procjena i greške. Cilj seminara je steći razumijevanje što su računovodstvene politike, procjene i pogreške iz prethodnih razdoblja, te kako ih razlikovati i samim time ispravno računovodstveno evidentirati u financijskim izvještajima. Objasniti i raspraviti, kroz diskusiju i na primjerima, izazovi iz prakse.

MRS 37

U prošlosti se koristilo kao za „big bath provisioning” (razrjeđivanje profita) a zatim je 1998 stupio na snagu standard koji ima za cilj spriječiti neke od najvećih manipulacija u financijskim izvještajima. Cilj seminara je definirati kada se treba knjižiti rezervacija, kako će se ona izmjeriti te proći kroz mnogobrojne primjere iz naše prakse.

SYLLABUS MRS 37

 • Cilj standarda
 • Što je rezerviranje
 • Kada priznati a kada ne rezervaciju
 • Kako se knjiži rezervacija?
 • Posebni slučajevi (budući gubici, štetni ugovori, restrukturiranje)
 • Nepredvidive obveze i imovina

Ciljana skupina

Kotizacija

Redovna kotizacija795 € + PDV
Prijava na program do 31.03.2024.659 € + PDV
Sudjelovanje dvoje ili više polaznika iz iste institucije (cijena po polazniku)659 € + PDV
Popust na fizičke osobeNa upit
Plaćanje kotizacija samo za pojedine moduleNa upit
Moguće plaćanje kotizacije u ratamaNa upit

Napomene

 • Za polaznike seminara osiguran je ručak i osvježenja tijekom pauze
 • Polaznici će dobiti i materijale sa seminara kao i CERTIFIKAT

Ovlašteni revizori – informacije, prigovori i pritužbe

Ovlašteni revizori mogu u skladu s čl. 11. Pravilnika o stalnom stručnom usavršavanju ovlaštenih revizora (Nar. nov., br. 104/2018) uputiti svoje prigovore i pritužbe HIF-u elektroničkom poštom na adresu: [email protected]. O rješenju podnesenih prigovora i pritužbi izvijestit ćemo podnositelja u roku od 15 dana od njihovog zaprimanja.

Vaš HIF

– Prethodna suglasnost
– Godišnji plan

Prijavite se na seminar

MSFI AKADEMIJA