Sandra Dimitrijević

Sandra Dimitrijević, odvjetnica – magistrirala je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u travnju 2017. g., u međunarodnopravnom modulu. Svoje školovanje oplemenila je Rektorovom nagradom za znanstveni rad pod nazivom: „Pravna regulativa obiteljskog nasilja i neosjetljivost institucija prema ženama žrtvama nasilja“. Tijekom studija sudjelovala je na mnogim aktivnostima kao što su Moot court natjecanja, Pravna klinika, The European Law Students Association (ELSA), Hrvatske udruge za mirenje i dr.

Odmah po završetku studija svoju pravnu karijeru započela je u odvjetništvu te je 2019. g. položila pravosudni ispit, a dvije godine kasnije upisala se u imenik odvjetnika.

Danas, kao mlada odvjetnica iza sebe ima šest godina intenzivnog radnog iskustva u pružanju pravne podrške fizičkim i pravnim osobama, i to u vidu pravnog savjetovanja i vođenja sudskih sporova u domeni građanskog prava, imovinsko-pravnih odnosa, trgovačkog prava te upravnih i prekršajnih postupaka. Nastavno na temu ovog seminara posebno se ističe njezin pravni angažman u radnom pravu, i to: 1.) priprema cjelokupne radno-pravne dokumentacije kao što su ugovori o radu, ugovori o ustupanju radnika i posredovanju pri zapošljavanju, sastav odluka, pravilnika o radu i drugih akata poslodavca, opći uvjeti poslovanja i dr., 2.) zastupanje poslodavaca u zahtjevnim radnim sporovima – zakonitost i nezakonitost otkaza te pobijanje sporazumnog raskida ugovora o radu, te 3.) zastupanje radnika u postupcima naplate materijalnih potraživanja – plaća, otpremnina, naknada za prekovremeni rad, zastupanje radnika u postupcima neosnovano obračunate plaće uslijed promjene osnovice te obračuna posebnih uvjeta rada, kao i drugi postupci vezani uz prava radnika.