Seminar

UGOVOR O GRAĐENJU U POSTUPCIMA JAVNE NABAVE

Predavači: Mićo Ljubenko

30.03.2022.

Datum

10:00 - 13:30

Sat

1.190,00kn*

Kotizacija

* bez PDV-a

-15% do 25.02.

Popust

Uživo, Online

Pratite

U seminaru ćemo upoznati sudionike s mogućnostima koje izvođači i naručitelji imaju u svom postupanju povodom porasta cijena građevinskih materijala i proizvoda. Osvrnuti ćemo se i na javnu nabavu gdje su u pravilu ugovorene nepromjenjive jedinične cijene po stvarnim količinama ili ukupna cijena po sistemu „ključ u ruke“.

Kroz seminar će se prikazati i novine u Posebnim uzancama o građenju (NN 137/21), koje se primjenjuju od 21. prosinca 2021. godine na ugovore sklopljene nakon toga. Naime, pravila koja reguliraju uzance u većini ugovora se nikako ne definiraju, dok ZOO daje samo okvir za mali broj pitanja iz Uzanci, ali bez detaljnije razrade.

Stoga je bitno dobro pripremiti same ugovore o građenju, a posebice javni naručitelji trebaju utvrditi prije početka nabave tko će im pružiti podršku kod sastavljanja ugovornih uvjeta za ugovor o građenju, jer se prema ZOO nejasnoće i propusti tumače na teret (javnog) naručitelja.

Syllabus

  • Obrazloženje novih pojmova/definicija
  • Rokovi za izvođenje radova i uvođenje izvođača u posao
  • Ugovorna kazna i njezino plaćanje
  • Jamstvo za kvalitetu izvedenih radova
  • Stručni nadzor naručitelja
  • Porast cijena kao razlog moguće izmjene
  • Moguće aktualne posljedice porasta cijena
  • Ugovaranje cijena – javna nabava
  • Načini utvrđivanja cijene materijala ili proizvoda
  • Pozivanje na ZJN u Dodatku ili DON-u

Ciljana skupina

Prijavite se na seminar

UGOVOR O GRAĐENJU U POSTUPCIMA JAVNE NABAVE