Seminar

NAJČEŠĆE POGREŠKE NARUČITELJA KOD PREGLEDA I OCJENE PONUDA PREMA REDOSLIJEDU IZ ČLANKA 291. ZJN 2016

12.09.2024.

Datum

09:00 - 16:00

Sat

190 €*

Kotizacija

* bez PDV-a

-15% do 28.06.

Popust

Uživo, Online

Pratite

NOSITELJ PROGRAMA: Hrvatski institut za financije

Evidencijski broj 65

Klasa UP/I-406-01/17-01/07

Ur.Broj 517-08-04-02-03-23-7

Vrijedi do 19.07.2026. godine.

Syllabus

  • Jamstvo za ozbiljnost ponude:

– oblik i sadržaj jamstva;

– pravodobna dostava jamstva;

– dostava jamstva u slučaju zajednice ponuditelja;

– primjena članka 293. ZJN 2016

 

  • Kriteriji za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta

– osnove za isključenje gospodarskog subjekta i uvjeti  sposobnosti:

– pogreške prilikom dokazivanja nepostojanja obveznih osnova za isključenje

 

  • Kriteriji za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta

– osnove za isključenje gospodarskog subjekta i uvjeti  sposobnosti:

– pogreške prilikom dokazivanja uvjeta sposobnosti

– ažurirani popratni dokumenti- dohvat dokaza putem EOJN RH i primjena e certisa – strani gs

– primjena članka 293 i 263. ZJN 2016

 

  • Kriteriji za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta – osnove za isključenje gospodarskog subjekta i uvjeti sposobnosti:

–  oslanjanje na sposobnost drugih subjekata

–  primjena članka 275. ZJN – mogućnost ili obveza?

 

  • Ispunjenje zahtjeva i uvjeta vezanih uz predmet nabave i tehničke specifikacije te ispunjenje ostalih zahtjeva, uvjeta i kriterija iz DoN:

– primjena članka 293. ZJN 2016

– koji nedostaci se mogu otkloniti, a koji ne

– smiju li se pojašnjavati dokumenti dostavljeni u svrhu dokazivanja kriterija za odabir ponude

 

  • Računska ispravnost ponude:

–    kada i na koji način zatražiti ispravak računske pogreške

–           jesu li ponuditelji obvezni prihvatiti ispravak računske pogreške i koje su posljedice u slučaju ne prihvaćanja ispravka?

Ciljana skupina

Prijavite se na seminar

NAJČEŠĆE POGREŠKE NARUČITELJA KOD PREGLEDA I OCJENE PONUDA PREMA REDOSLIJEDU IZ ČLANKA 291. ZJN 2016