Seminar

Najčešće pogreške naručitelja kod pregleda i ocjene ponuda prema redoslijedu iz članka 291. zjn 2016 – ev. broj 2023-0538

Predavači: Damir Klemenčić

11.01.2024.

Datum

09:30 - 16:00

Sat

190,00EUR *

Kotizacija

* bez PDV-a

-15% do 31.12.

Popust

Uživo, Online

Pratite

NOSITELJ PROGRAMA: Hrvatski institut za financije

Evidencijski broj 65

Klasa UP/I-406-01/17-01/07

Ur.Broj 517-08-04-02-03-23-7

Vrijedi do 19.07.2026. godine.

Syllabus

09.00-10.30 Jamstvo za ozbiljnost ponude:

– oblik i sadržaj jamstva;

– pravodobna dostava jamstva;

– dostava jamstva u slučaju zajednice ponuditelja;

– primjena članka 293. ZJN 2016

Kriteriji za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta

– osnove za isključenje gospodarskog subjekta i uvjeti  sposobnosti:

– najčešće pogreške u ESPD obrascima te dopuna i pojašnjenje ESPD obrasca

– pogreške prilikom dokazivanja nepostojanja obveznih osnova za isključenje EOJN RH

 

10.45-12.15 Kriteriji za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta

– osnove za isključenje gospodarskog subjekta i uvjeti  sposobnosti:

– pogreške prilikom dokazivanja uvjeta sposobnosti

– ažurirani popratni dokumenti- dohvat dokaza putem EOJN RH i primjena e certisa – strani gs

– primjena članka 293 i 263. ZJN 2016

 

13.00-16.00 Kriteriji za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta – osnove za isključenje gospodarskog subjekta i uvjeti  sposobnosti:

– oslanjanje na sposobnost drugih subjekata

– primjena članka 275. ZJN – mogućnost ili obveza?

Ispunjenje zahtjeva i uvjeta vezanih uz predmet nabave i tehničke specifikacije te ispunjenje ostalih zahtjeva, uvjeta i kriterija iz DoN:

– primjena članka 293. ZJN 2016

– koji nedostaci se mogu otkloniti, a koji neEOJN RH – Prikaz rada ponuditelja u otvorenom postupku nabave

– smiju li se pojašnjavati dokumenti dostavljeni u svrhu dokazivanja kriterija za odabir ponude

Računska ispravnost ponude:

– kada i na koji način zatražiti ispravak računske pogreške

– jesu li ponuditelji obvezni prihvatiti ispravak računske pogreške i koje su posljedice u slučaju ne prihvaćanja ispravka?

Ciljana skupina

Prijavite se na seminar

Najčešće pogreške naručitelja kod pregleda i ocjene ponuda prema redoslijedu iz članka 291. zjn 2016 – ev. broj 2023-0538