PRIKAZ NAJVAŽNIJIH INSTITUTA KROZ PRAKSU DKOM-a; EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJA PONUDA

[vc_row][vc_column width=”1/6″][ultimate_info_table color_scheme=”custom” color_bg_highlight=”#dbdbdb” package_heading=”28.03.” icon_type=”selector” icon=”Defaults-calendar” icon_color=”#3a3a3a” heading_font_color=”#3a3a3a” features_font_color=”#3a3a3a” heading_font_style=”font-weight:bold;” heading_font_size=”desktop:30px;” features_font_size=”desktop:18px;”]

08:30- 16:00

[/ultimate_info_table][/vc_column][vc_column width=”5/6″][vc_column_text]

PRIKAZ NAJVAŽNIJIH INSTITUTA KROZ PRAKSU DKOM-a; EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJA PONUDA

Nikolina Bačurin, Iva Šuler

Specijalistički seminar iz područja javne nabave.

1.190,00kn + PDV
15% popust ostvarite prijavom do 23.03.[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][ultimate_modal modal_title=”Opis” modal_on=”text” modal_on_align=”left” read_text=”Saznaj više…” modal_size=”medium” modal_style=”overlay-slideup” overlay_bg_color=”#3f3f3f” overlay_bg_opacity=”80″ modal_border_style=”solid” modal_border_width=”2″ modal_border_radius=”0″ img_size=”80″ content_text_color=”#4c4c4c” txt_color=”#3a3a3a” trigger_text_font_style=”text-decoration:underline;”]

CILJEVI SEMINARA

Stupanjem na snagu novog Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/16) uvedene su značajne novine vezane uz niz instituta koje zakon regulira. Dosadašnja praktična primjena Zakona pokazala je da ima niz nejasnoća oko tumačenja Zakona te se rješenja nalaze u bogatoj praksi Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave. Na radionici će se govoriti i o kriterijima za odabir ponude te će se razjasniti dvojba oko kriterija ekonomski najpovoljnije ponude i uvjeta sposobnosti kao i upoznati polaznike sa bogatom praksom DKOM-a.

Seminar se temelji i na praktičnim iskustvima predavača, a zamisao organizatora je i poticanje razmjene iskustava polaznika u cilju učinkovitije provedbe postupaka javne nabave

SYLLABUS

  • Ažuriranje popratnih dokumenata

– ažurirani dokumenti – original ili preslika

– dostava ažuriranih dokumenata – čl. 263. ZJN

– određivanje starosti ažuriranih dokumenata

– što podrazumijeva posjedovanje ažuriranih popratnih dokumenata

– kako regulirati u dokumentaciji o nabavi

  • Pojašnjenje i upotpunjavanje ponuda

– primjena članka 293. ZJN 2016 u praksi

– koji se dokumenti ne smiju tražiti tijekom pregleda i ocjene ponuda

– rješenje dileme – odredbe čl. 20. Pravilnika o dokumentaciji o nabavi

– smije li se tražiti pojašnjenje i dopuna ponudbenog lista, troškovnika i jamstva za ozbiljnost ponude

– što upotpunjavati/pojašnjavati u ESPD-u

  • Oslanjanje na sposobnost gospodarskih subjekata

– mora li subjekt koji daje reference biti naveden kao podugovaratelj

– na koju se sposobnost subjekti mogu osloniti te koje dokaze je potrebno priložiti

– na što paziti kod provjere da li subjekti koji posuđuju sposobnost ispunjavaju kriterije za kvalitativni odabir gospodarskih subjekata

  • Količine, rokovi, jednakovrijednost

– određivanje količina

– dulji ili skraćeni rokovi, potrebno obrazložiti?

– na što paziti kod jednakovrijednosti

  • Bitne povrede Zakona o javnoj nabavi

– što se smatra bitnim povredama ZJN

– utvrđivanje bitnih povreda ZJN

– postupanje DKOM-a po službenoj dužnosti

  • Kriteriji za odabir ponude

– Trošak životnog vijeka

– Kako odrediti kriterije ekonomski najpovoljnije ponude

– Uvjeti sposobnosti kao kriteriji odabira ponude

– Primjeri određivanja kriterija ekonomski najpovoljnije ponude

– Zeleni kriteriji

– Praksa DKOM-a vezano uz dosadašnju primjenu ekonomski najpovoljnije ponude

PREDAVAČI

Nikolina Bačurin, dipl., oec. – stručna osoba sukladno članku 15. stavak 1. Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN, br. 6/12 i 125/14).
Radila je kao voditeljica Službe za javnu nabavu u Hrvatskoj lutriji d.o.o., a prethodno je radila kao direktorica sektora za pravne i opće poslove u Agenciji za ugljikovodike, kao savjetnica za javnu nabavu u Centru za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija te kao voditeljica odsjeka za poslove javne nabave u Gradu Velika Gorica. Javnom nabavom bavi se od 2004. godine te posjeduje važeći certifikat iz područja javne nabave i vodi se u registru trenera javne nabave pri Ministarstvu gospodarstva. Završila je program “Trening trenera u području javne nabave“ organiziran u sklopu EU projekta“Training in Public Procurement in the Western Balkans and Turkey“. Predavačica je na konferencijama, seminarima, radionicama iz područja javne nabave te je autorica i koautorica niza stručnih članaka iz područja javne nabave.

Iva Šuler, dipl. iur. – stručna osoba sukladno članku 15. stavak 1. Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN, br. 6/12 i 125/14).
Trenutno radi kao direktorica društva NABAVA d.o.o. čiji je vlasnik i osnivač, a koje se bavi pružanjem savjetodavnih usluga iz područja javne nabave. Uspješno je završila obuku za trenera javne nabave u organizaciji EU IPA projekta “Training in Public Procurement in the Western Balkans and Turkey“. Kao trener u sustavu javne nabave, redoviti je predavač u specijalističkom programu izobrazbe u području javne nabave pri nekoliko različitih institucija te je predavač na raznim seminarima, radionicama i konferencijama na temu javne nabave. Autorica je više stručnih članaka u stručnim časopisima i koautor knjiga.). Osoba je sa više od 13 godina iskustva u području javne nabave te je sudjelovala u pripremi i provedbi više od 1.000 postupaka javne nabave od kojih je dio financiran iz EU fondova.

CILJANA SKUPINA POLAZNIKA

Seminar je namijenjen stručnjacima javne nabave; osobama koje pripremaju, provode te kontroliraju postupke javne nabave bez obzira na vrijednost; osobama koje prate realizaciju ugovora o javnoj nabavi; osobama koje rade na tajničkim poslovima i poslovima financijsko materijalnog poslovanja proračuna, proračunskog korisnika i javnog trgovačkog društva; državnim, županijskim, gradskim i općinskim dužnosnicima i zaposlenicima; direktorima velikih, srednjih i malih kompanija; ravnateljima, upraviteljima, pročelnicima; revizorima; predstavnicima privatnog sektora koji dostavljaju ponude; osobama koje su zainteresirane za poticanje ekonomskog razvoja hrvatskog gospodarstva.

SUDJELOVANJEM NA SEMINARU OSTVARUJU SE BODOVI TJ. SATI POTREBNI ZA OBNOVU CERTIFIKATA. (Hrvatski institut za financije ima evidencijski broj 65 u Registru nositelja programa javne nabave)

ADRESA

Prostor Veleučilišta Vern, Iblerov trg 10, Zagreb[/ultimate_modal][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][ultimate_modal modal_title=”Prijavi” btn_size=”md” btn_bg_color=”” btn_text=”Prijavi” modal_size=”medium” modal_style=”overlay-slideup” overlay_bg_color=”#3f3f3f” overlay_bg_opacity=”80″ modal_border_style=”solid” modal_border_width=”2″ modal_border_radius=”0″ img_size=”80″ btn_txt_color=”#3a3a3a”][contact-form-7 id=”43″ title=”Contact form 3″]

KOTIZACIJA SEMINARA

1.190,00kn + PDV
do 23.03.2018. 990kn + PDV

žiro račun Xenon savjetovanja
HR0623600001101988744[/ultimate_modal][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]

Komentiraj