PRAKTIČNA POREZNA AKADEMIJA

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Praktična porezna akademija

Porezi i računovodstvo u praksi, praktični prikaz porezne reforme te ključni porezni savjeti u poslovanju

 

Teme modula Praktične porezne akademije

Predavači: Kristijan Cinotti, ovl. porezni savjetnik, Andrija Garofulić, ACCA, Pere Mioč, Ana Leko, Lovre Botica, Neven Čale; Mirela Copot Marjanović, ACCA

MODUL.1   (1-dnevni seminar/radionica)   10. veljače 2017.

KAKO OPTIMIZIRATI POREZNA DAVANJA? – POREZ NA DOBIT I     ZAVRŠNI RAČUN

MODUL.2   (1-dnevni seminar/radionica)   24. veljače 2017.

OPOREZIVANJE DOHOTKA U 2017. – Porez na dohodak i porezna reforma

MODUL 3. (1-dnevni seminar/radionica)  15. ožujka 2017.

FORENZIČNO RAČUNOVODSTVO I FINANCIJSKE MANIPULACIJE

MODUL.4   (1-dnevni seminar/radionica)   24. ožujka 2017.

ŠTO FINANCIJAŠ I RAČUNOVOĐA MORAJU ZNATI O PDV-U? 

 

Teme izlaganja gost predavača (gosti predavači su eminentni stručnjaci iz domaće i inozemne prakse kao i iz Porezne uprave)

(30-60 minutna izlaganja raspoređena tijekom trajanja Programa) [1]

 

Nakon završetka programa ponuđena je opcija polaganja ispita u svrhu dobivanja certifikata o položenoj Praktičnoj poreznoj akademiji. Polaznici koji ne žele polagati ispit dobiti će potvrdu o odslušanoj Praktičnoj poreznoj akademiji.

MODUL 1: KAKO OPTIMIZIRATI POREZNA DAVANJA? – POREZ NA DOBIT I ZAVRŠNI RAČUN (10. veljače 2017.)

Cilj  modula je detaljno objašnjenje završnog računa sa praktičnim primjerom izrade PD obrasca.

CILJ SEMINARA
Seminar „Porezna optimizacija i završni račun“ se bavi praktičnim pitanjima sastavljanja završnog računa. Tijekom seminara će se  razmotriti preporučeni hodogram kreiranja završnog računa, kao i optimizacija same porezne obveze poreza na dobit u cilju optimiziranja poslovnog rezultata.

Cilj seminara je uputiti polaznike u specifična znanja potrebna kako bi se sastavio završni račun, od pripremnih radnji, obračuna članarina, do sastavljanja samih završnih izvještaja.

Seminar je zamišljen kao radionica u kojoj će polaznici, među ostalim, sastaviti svoj završni račun.

SYLLABUS
 • Pripremne radnje u okviru dugotrajne imovine – amortizacija, otpis imovine koja se ne koristi, udjeli i ostalo;
 • Pripremne radnje u okviru kratkotrajne imovine – kontrola potraživanja, zaliha, novca i ostalih stavki;
 • Pripremne radnje u okviru pasive – kontrola dugoročnih i kratkoročnih obveza, strukture pasive, usklade obveza s vjerovnicima i sl;
 • Poseban osvrt na aktivna i pasivna vremenska razgraničenja i kontrola rezultata;
 • Sastavljanje PD obrasca – prikaz porezno priznatih i nepriznatih stavki;
 • Poseban osvrt na rezervacije – kako optimizirati poreznu obvezu u zakonskim okvirima?;
 • Potraživanja – što sve mogu učiniti s potraživanjima, a da platim manje poreza?
 • Kako iskoristiti izmjene iz porezne reforme?
 • Reinvestiranje dobiti 2016.. godine – kada i koliko mogu reinvestirati?;
 • Automobili – porezne uštede s automobilima;
 • Izračuni odgođene porezne imovine – što je to, kako se računa i kako se umanjuje;
 •  Kako porezno optimizirati rezultat poslovanja – činjenice koje nismo spomenuli kroz ranije točke
 • Radionica – sastavljanje završnog računa kroz primjere iz prakse.

 

MODUL 2: OPOREZIVANJE DOHOTKA U 2017. – Porez na dohodak i porezna reforma (24. veljače 2017.)

U ovom modulu se pojašnjava primjena poreza na dohodak sa posebnim osvrtom na poreznu reformu.

CILJ SEMINARA
Seminar „Porez na dohodak“ se bavi općenitom problematikom vezanom za dohotke od rada, autorske naknade i druge dohotke, dok se ovaj put posebno težište stavlja na optimiziranje primanja članova uprave kroz opcijske planove, dodjele dionica, novčane bonuse i slično.

Uz navedeno, jedan dio seminara odvojiti ćemo za pitanja vezana za radnike izaslane na rad u RH, kao i radnike izaslane na rad van RH.

Cilj seminara je uputiti polaznike u specifična znanja u određivanju ispravnog oporezivanja isplata fizičkim osobama iz zemlje i inozemstva, kao i ispravne prijave takvih dohodaka relevantnim institucijama.

Seminar je zamišljen kao radionica u kojoj će polaznici, među ostalim, popuniti prijave poreza na dohodak, računati isplativost pojedine opcije nagrađivanja menadžera i slično.

SYLLABUS
 • Ključne izmjene poreza na dohodak i doprinosa prema poreznoj reformi
 • Osnovni pojmovi i načela kod poreza na dohodak
 •  Na što paziti kod nesamostalnog rada – problemi iz prakse i razlika u odnosu na druge tipove dohotka (što o svemu misli državni inspektorat)
 • Dohodak u naravi i specifičnosti
 • Neoporezive isplate – na što pripaziti?
 • Pitanje otpremnina
 • Što je sve drugi dohodak, te opća pravila oporezivanja?
 • Dohodak od kapitala – što je sve dohodak od kapitala, te kakav je način oporezivanja, s posebnim osvrtom na oporezivanje dividendi i udjela u dobiti, ESOP i sl.
 • Što su to opcijski planovi i kada rezultiraju porezom na dohodak?
 • Kakav je porezni tretman dodjele dionica članovima uprave?
 • Izaslani radnici – tko su i kakav je porezni tretman isplata istima?
 • Radionica

 

 

MODUL 3: FORENZIČNO RAČUNOVODSTVO I FINANCIJSKE MANIPULACIJE (15. ožujka 2017.)

Cilj ovog modula je otkrivanje prostora za manipulaciju financijskim izvještajima sa pregledom oblika i tehnika primjene forenzičnog računovodstva.

CILJ SEMINARA
Seminar „Forenzično računovodstvo i financijske manipulacije“ bavi se razumijevanjem i interpretiranjem financijskih izvještaja. Financijski izvještaji imaju ključnu ulogu pri donošenju kvalitetnih strateških i operativnih odluka te ih je stoga potrebno znati interpretirati i analizirati. Bitno je znati koje informacije pružaju pojedini izvještaji te gdje postoji prostor za manipulacije.

Financijski izvještaji determiniraju odnose prema kreditorima, dobavljačima, klijentima te dioničarima kompanije te stoga o njima umnogome ovisi cijena dionica poduzeća, mogućnost dobivanje kredita, ulaganje investitora i naposljetku visina porezne obveze. Upravo stoga je ključno vidjeti u kojim segmentima financijskih izvještaja postoji prostor za manipulacije te gdje se u praksi najčešće evidentiraju određene manipulacije.

Seminar će također prezentirati  najkorištenije računovodstvene standarde sa primjerima iz prakse te oblike i tehnike primjene kreativnog računovodstva. Bez obzira na velik broj standarda (što MSFI-a (MRS-eva) što HSFI-a) ipak postoje oni najkorišteniji koje ćemo obraditi u ovoj radionici. Također, napraviti ćemo kratku usporedbu između HSFI-a i MSFI-a za te iste standarde. Cilj seminara je uputiti korisnike u zahtjeve najznačajnijih standarda, te ukazati na najčešće nedoumice i greške s kojima smo se susretali u praksi. Također jedna od tema će biti i kako postupiti ukoliko se otkrije da se u prijašnjim godinama napravila greška.

Seminar je zamišljen kao radionica u kojoj će polaznici na konkretnim primjerima pokušati primijeniti stečeno znanje sa seminara.

SYLLABUS
 • Prezentacija financijskih izvještaja (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom toku) te njihovih ključnih dijelova i poveznica
 • Upoznavanje sa  financijskom analizom izvještaja
 • Ukazivanje na  računovodstvena načela čije kršenje rezultira računovodstvenim greškama i manipulacijama
 • Oblici i tehnike primjene kreativnog računovodstva
 • Prostor za manipulacije financijskim izvještajima te utjecaj na poslovni rezultat
 • Dugotrajna imovina – usporedba standarda, utjecaj na vrijednost imovine primjenom različitih standarda, promjena namjene nekretnina i prijenosi iz vrednovanja imovine po jednom standardu na vrednovanje po drugim standardima, poseban naglasak na revalorizaciju dugotrajne imovine sa primjerima;
 • Prihodi – priznavanje, mjerenje i objavljivanje vezano uz prihode, primjeri iz prakse (na što je potrebno paziti);
 • Rezerviranja – priznavanje, mjerenje i objavljivanje vezano uz rezerviranja, primjeri iz prakse (na što je potrebno paziti);
 • Računovodstvene politike, procjene

 

MODUL 4: ŠTO FINANCIJAŠ I RAČUNOVOĐA MORAJU ZNATI O PDV-U?  (24. ožujka 2017.)

Cilj  modula je detaljno objašnjenje završnog računa sa praktičnim primjerom izrade PD obrasca.

CILJ SEMINARA
Seminar se bavi pitanjem izgleda sustava PDV-a sa praktične strane. Poseban dio će se posvetiti poreznoj reformi i novostima vezanim uz izmjene poreza.

Cilj seminara je uputiti polaznike u kompleksan sustav oporezivanja PDV-om koji je definiran lokalnim zakonodavstvom, EU PDV direktivom te ih upoznati s njihovim pravima i mogućnostima nastalim na temelju presuda Europskog suda pravde.

Seminar je zamišljen kao interaktivna radionica u kojoj će polaznici, među ostalim, postavljati pitanja predavačima, imati priliku vidjeti velik broj primjera iz prakse s posebnim osvrtom upravo na sudsku PDV praksu koja čini sustav PDV-a posebno zanimljivim.

SYLLABUS
I. Temeljne odredbe PDV – pogled Europskog suda pravde

 • Tko je porezni obveznik – poseban osvrt na udruge, male obveznike i lokalnu samoupravu;
 • Predmet oporezivanja PDV-om – što je predmet PDV-a, s naglaskom na posebnosti kao što su uzorci, članarine, premještaje dobara, call – off stock i slično;
 • Porezna osnovica – što je s isporukama bez naknade, prolaznim stavkama, subvencijama i slično?

 

II. Mjesto oporezivanja – isporuke dobara i usluga

 • Mjesto oporezivanja – gdje se oporezuju usluge, a gdje isporuke dobara;
 • Isporuke dobara u lancu – utjecaj pariteta na oporezivanje
 • Usluge pristupa, prijevoza i najma automobila;
 • Posebne odredbe vezane za oporezivanje turističkih agencija, uslugama posredovanja i sl.;
 • Isporuka usluga vezanih za nekretnine – na što paziti?

 

III. Kada nastaje obveza, a kada pravo na odbitak pretporeza

 • Kada nastaje porezna obveza – poseban naglasak na mišljenja Ministarstva Financija nasuprot europskoj praksi;
 • Kada nastaje pravo na odbitak pretporeza – poseban osvrt s aspekta presuda ECJ-a u odnosu na račune, obavljanje djelatnosti u poslovne svrhe i slično;

 

IV. Oslobođenja od PDV-a i ostale zanimljivosti

 • Oslobođenje od PDV-a – s primjerima i mišljenjima iz prakse;
 • Specifičnosti financijskih usluga – konkretne presude i primjeri iz prakse,
 • Isporuke automobila – pravila i posebnosti
 • Oporezivanje građevina i zemljišta u novom sustavu PDV – generalna pravila;
 • Tuzemni prijenos porezne obveze – glavni problemi i upute
 • Kuponska prodaja – Glavne presude ECJ-a vs prijedlog direktive EU-a

 

PREDAVAČI

Kristijan Cinotti, ovlašteni porezni savjetnik

Kristijan Cinotti je direktor Mazars Cinotti društava koja se bave revizijom, poreznim savjetovanjem i računovodstvom. Dio karijere je proveo u internacionalnim revizorskim kućama na poslovima revizije i poreznog savjetovanja. Revizijom, porezima i računovodstvom se bavi od 1998. godine. Kao direktor internacionalne revizorske kuće bio je odgovoran za poslove revizije u Hrvatskoj i razvoj poslovanja u Srbiji.

Specijalist je za područje optimiranja poreznog položaja u zemlji i inozemstvu.  Posjeduje licence za ovlaštenog revizora, poreznog savjetnika, procjenitelja i računovođu.  Glavni je autor knjiga: „Što poduzetnici moraju znati o financijama?“, „Kako platiti manje poreza?”, knjige „Leasing u praksi“ i „Mazars – Porezni savjetnik“. Autor je nekoliko članaka iz područja spajanja poduzeća, leasinga i Due Diligenca.  Tijekom svoje poslovne karijere, Kristijan je obavljao čitav niz poslova revizije banaka, osiguravajućih društava, proizvodnih i drugih trgovačkih društava. Osim revizije, sudjelovao je u provođenju procesa dubinskog snimanja (Due Diligence) i savjetovanjima prilikom prodaje i kupnje društava, te procjenama vrijednosti društava.

 

Andrija Garofulić, ACCA

Andrija Garofulić je direktor poreznog i poslovnog savjetovanja društva Mazars Cinotti Consulting d.o.o. Dio  svoje poslovne karijere proveo je u internacionalnoj revizorskoj kući na poslovima računovodstva i poreznog savjetovanja. Tokom rada u računovodstvenom odjelu, bio je zadužen za sveukupno poslovanje nekoliko klijenata te povezane računovodstvene procedure. U poreznom odjelu bavio se poslovima poreznog savjetovanja, poreznih nadzora u sklopu revizije te izradom studija o transfernim cijenama.

Od zaposlenja u Mazars Cinotti Consulting d.o.o. bavi se prvenstveno poreznim pregledima, poreznim savjetovanjem, te transfernim cijenama. Kao popratne aktivnosti ističemo procjene društava, reviziju statusnih promjene te povremeno računovodstveno savjetovanje klijenata. Andrija je ko–autor knjige „Kako se pripremiti za nadzor Porezne uprave“ i „Mazars – Porezni savjetnik“, ovlašteni revizor Ujedinjenog Kraljevstva (ACCA), te autor stručnih članaka za raznovrsne stručne publikacije.

 

Pere Mioč

Pere Mioč je menadžer poreznog i poslovnog savjetovanja društva Mazars Cinotti Consulting d.o.o. Cjelokupnu svoju poslovnu karijeru proveo je u Mazars Cinotti društvima na poslovima poreznog savjetovanja, gdje je uže specijaliziran za područje poreza na dobit i porez na dodanu vrijednost. Pere se bavi prvenstveno poreznim savjetovanjem te transfernim cijenama.

Pere je ko–autor knjiga „Kako se pripremiti za nadzor Porezne uprave“ i „Mazars – Porezni savjetnik“, te autor stručnih članaka za raznovrsne stručne publikacije.

 

Lovre Botica

Lovre Botica je završio Ekonomski fakultet u Zagrebu, smjer Analiza i poslovno planiranje. Po završetku istog, zaposlio se kao asistent poreznog i financijskog savjetovanja u društvu Mazars Cinotti Consulting d.o.o..

Lovre je uže specijaliziran za područje financijskog savjetovanja i transfernih cijena, te poreza na dohodak. Na navedenom području se uglavnom bavi procjenama vrijednosti društva, strateškim restrukturiranjima, dubinskim snimanjima društva (due dilliegnce), razvojem poslovnih planova te stručnim pitanjima s područja poreza na dohodak.

 

Mirela Copot Marjanović, ACCA

Mirela Copot Marjanović je najveći dio poslovne karijere provela u revizorskim društvima: IB Grant Thornton Audit d.o.o. i Mazars Cinotti Audit d.o.o. (ranije Cinotti revizija d.o.o.) na poslovima revizije. Revizijom se bavi od 2003. godine. Posjeduje licence za ovlaštenog revizora i ovlaštenog računovođu. Jedan je od koautora knjige „Kako platiti manje poreza?”. Tijekom svoje poslovne karijere, Mirela je obavljala čitav niz poslova revizije trgovačkih društava iz različitih grana poslovanja. Osim revizije, sudjelovala je u provođenju procesa dubinskog snimanja (Due Diligence), podjelama društva, pripajanjima društava i sl.

 

Neven Čale

Neven Čale je trenutno je zaposlen u društvu Mazars Cinotti Audit d.o.o. (ranije Cinotti revizija d.o.o.) kao voditelj revizije, gdje je i proveo svoju cjelokupnu poslovnu karijeru. Tokom karijere radio je na poslovima eksterne revizije financijskih izvještaja društava iz različitih industrija, revizije konsolidiranih financijskih izvještaja, interne revizije, revizija osnivanja društava, reviziji povećanja temeljnog kapitala, reviziji podjela društava, pripajanja i sl. Od prosinca 2012. godine posjeduje certifikat ovlaštenog revizora. Osim toga bavi se održavanjem internih i eksternih predavanja te pisanjem članaka.

 

Gost predavači:

(Imena gost predavača bit će objavljena naknadno, uključivati će relevantne stručnjake iz domaće i inozemne prakse kao i iz Porezne uprave)

 

Kotizacija

 Kotizacija
Redovna kotizacija Praktične porezne akademije4.990kn+PDV
Prijava na program do 31.01.2017. (popust od 20%)3.990kn+PDV
Sudjelovanje dvoje ili više polaznika iz iste institucije (cijena po polazniku)

 

Moguće plaćanje kotizacije u ratama

3.990kn+PDV
Fizičke osobePoseban popust na upit
Plaćanje kotizacija samo za pojedine moduleKotizacija na upit
Kotizaciju možete platiti na žiro račun Xenon savjetovanja IBAN: HR0623600001101988744,  prije početka edukacije. 

 

Napomena

  
Dnevni program seminara počinje u 8.30, a završava u 16.00.

Za polaznike seminara osiguran je ručak i osvježenja tijekom pauze.

Polaznici će dobiti i materijale sa seminara te CERTIFIKAT.

Polaznicima je osiguran besplatan parking u garaži Importanne Gallerije uz prethodnu najavu.

 

[1] Točni termini izlaganja gost predavača bit će određeni neposredno prije početka Programa.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][ultimate_modal modal_title=”Prijavi” btn_size=”md” btn_bg_color=”” btn_text=”Prijavi” modal_size=”medium” modal_style=”overlay-slideup” overlay_bg_opacity=”80″ modal_border_style=”solid” modal_border_width=”2″ modal_border_radius=”0″ btn_txt_color=”#333333″][contact-form-7 id=”43″ title=”Contact form 3″][/ultimate_modal][/vc_column][/vc_row]

Komentiraj