METODE PROCJENE VRIJEDNOSTI NEKRETNINA – TUMAČENJE NOVE UREDBE I SVJETSKA PRAKSA

Specijalistički seminar o metodama procjene vrijednosti nekretnina sa naglaskom na novu Uredbu i usporedbu sa svjetskom praksom.

Datum: 20. ožujka 2014. s početkom u 8,30 sati
Mjesto: Europski dom, Jurišićeva 1, Zagreb
Prezentor: Prof.dr.sc. Josip Tica

CILJ SEMINARA

Seminar je prvenstveno baziran na pregledu pristupa vrednovanju nekretnina u teoretskom i poglavito praktičnom smislu sa svim poteškoćama sa kojima se susrećemo u Hrvatskoj. Poseban naglasak u prezentaciji će biti na raščlambi “Prijedloga uredbe o procijeni vrijednosti nekretnina”, efektima porezne politike na vrednovanje nekretnina, kao i na procjenjivanju utjecaja investicija u energetsku efikasnost na vrijednost nekretnina. Fokus u analizi vrednovanja je prikaz perspektive investitora u promatranju tržišta i vrednovanju nekretnina, a u kontekstu maksimizacije povrata od ulaganja.

Problematika procjenjivanja će biti analizirana prvenstveno iz konteksta ekonomske problematike, a u praktičnom smislu napraviti ćemo čitav niz primjera vezanih uz probleme s kojima se susreću procjenitelji. Primjeri će analizirati eve elemente u procjeni dohodovnom (metodom) od procjene stope kapitalizacije poredbenom metodom, pa sve do “Band of investment” i “Built-up” metode. Također, posebna pažnja će se posvetiti metodama izrade (procjene) koeficijenata pomoću kojih se korigira vrijednosti nekretnina s obzirom na njihova svojstva prilikom korištenja poredbene metode. Posebna pozornost biti će posvećena uporabi rezidualne metode procjene vrijednosti zemljišta.

Kompletna objašnjena metodologija će se analizirati iz konteksta prakse na globalnom tržištu, ali će poseban naglasak biti stavljen na metodološku kompatibilnost svake pojedine metodologije sa Prijedlogom uredbe o procijeni vrijednosti nekretnina.

 

SYLLABUS

 1. Metode procjene vrijednosti nekretnina
  1. Vrijednosti nekretnina koje se procjenjuju u praksi
   1. Tržišna
   2. Hipotekarna
   3. Osigurana
   4. Uporabna
   5. Likvidacijska
  2. Poredbena metoda
   1. Metoda uporabe korekcijskih koeficijenata
   2. Metoda hedoničkih indeksa
   3. Metoda ponovljenih prodaja
  3. Prihodovna (dohodovna) metoda
   1. Direktna kapitalizacija
   2. Metoda sadašnje vrijednosti
   3. Metode procjene stope kapitalizacije (povrata)
    1. Poredbena metoda
    2. “Built-up” metoda
    3. “Band of investment” metoda
  4. Troškovna metoda
  5. Rezidualna metoda (procjenjivanje zemljišta)
  6. Utjecaj porezne politike (PDV) na procjenu vrijednosti
  7. Utjecaj ulaganja u projekte energetske efikasnosti na vrijednost nekretnina
 2. Uredba o procijeni vrijednosti nekretnina Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja
  1. Odabrane metode za procjenu
  2. Specifičnosti u Hrvatskoj – baza podataka
  3. Kompatibilnost sa ustaljenom praksom

 

PREDAVAČ

Prof.dr.sc. Josip Tica doktorirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu gdje predaje kolegije Gospodarstvo Hrvatske, Makroekomija i Urbana Ekonomika. Također se usavršavao na inozemnim sveučilištima pri čemu valja istaknuti da je dobitnik prestižne Fulbrightove stipendije. Autor je niza istraživanja i članaka iz područja ekonomije te je član glavnog odbora Hrvatskog društva ekonomista. Gostujući je istraživač na University of Pittsburgh te pozivni predavač na Fort Hays University. Prof.dr.sc. Tica duži niz godina istražuje i analizira tržište nekretnina te je traženi predavač na navedenu tematiku.

 

CILJANA SKUPINA POLAZNIKA

Bankari, financijski analitičari, građevinari, posrednici na tržištu nekretnina, investicijski savjetnici, financijski manageri u poduzećima, poslovni konzultanti, project manageri, mali i srednji poduzetnici, individualni investitori, računovođe, urbanisti, stručnjaci u ministarstvima, agencijama te ostalim državnim i lokalnim ustanovama.

 

KOTIZACIJA SEMINARA

1.350,00 kn + PDV (ukupno 1.687,50 kn)

 

plativo na žiro račun Xenon savjetovanja broj: 2360000-1101988744, poziv na broj 05-6311-0314, prije početka edukacije. Slanjem dvaju ili više polaznika ostvarujete popust od 10% za svakog polaznika (kotizacija u tom slučaju iznosi 1.215,00kn+PDV).

 

NAPOMENA

Za polaznike seminara osiguran je ručak i osvježenja tijekom pauze te besplatan parking uz prethodnu najavu. Polaznici će dobiti i materijale sa seminara. Na kraju seminara polaznicima će biti uručen Certifikat o pohađanju seminara.

 

Komentiraj