ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA I PROCJENA VRIJEDNOSTI PODUZEĆA

Specijalistički seminar na temu analize financijskih izvještaja i procjene vrijednosti poduzeća s praktičnim primjerima.
 
Datum: 25. i 26. travnja 2013. s početkom u 8,30 sati
Mjesto: prostor Veleučilišta VERN, Iblerov trg 10, Zagreb
Prezentor: dr.sc. Aljoša Šestanović, CFA
 

CILJ SEMINARA

Prvi dan seminar se fokusira na analizu financijskih izvješća kao pretpostavku za uspješno upravljanje poslovanjem i razvojem poduzeća. Pored ukazivanja na stupnjevanje prioriteta u analizi pojedinih dijelova financijskih izvješća i na posebnu važnost poslovnih novčanih tokova, u analizi financijskih pokazatelja biti će razrađene skupine pokazatelja te pojedinačni pokazatelji, a naglasak će biti na pokazateljima likvidnosti, zaduženosti, aktivnosti, ekonomičnosti, profitabilnosti i investiranja te na Du Pont sistemu analize poslovanja kao i na Altmanovoj Z-score metodi ocjenjivanja uspješnosti poslovanja poduzeća. Također će biti prikazana i osnovna tehnika analitičke prilagodbe pojedinih stavki bilance iz uobičajene izvještajne forme u takav oblik da bilanca odražava stvarni financijski položaj i ekonomsku realnost poduzeća, a koja tek onda može predstavljati polazni temelj za procjenu vrijednosti poduzeća.

 

Tijekom drugog dana seminara/radionice prikazuju se različiti pristupi vrednovanju poduzeća (DDM, FCFE, FCFF, Residual Income Model, te cjenovni multipli), pri čemu će se sudionici upoznati s metodama vrednovanja i njihovoj validnosti u procjeni vrijednosti poduzeća. Detaljno će biti obrađeni i kritički analizirani inputi potrebni za izradu modela diskontnih novčanih tijekova, kako bi polaznici i sami mogli kritički zaključivati o validnosti pojedinih modela. Ove cjeline razrađuju se kroz aktivno sudjelovanje sudionika na pojednostavljenim i složenijim konkretnim primjerima.

 

Seminar je osmišljen kao kombinacija predavanja i praktičnih primjera u kojem će sudionici, na temelju primjera i analize slučaja imati priliku aktivno analizirati financijske pokazatelje i vrednovati poduzeće.

 

SYLLABUS

A) Svrha i cilj financijske analize poslovanja poduzeća

 

B) Značaj računovodstvenih politika poduzeća u provođenju       financijske analize

 

C) Analiza financijskih izvještaja

1. Financijski izvještaji poduzeća

2. Osnovne tehnike analize financijskih izvještaja

3. Horizontalna i vertikalna analiza bilance i računa dobiti i gubitka

4. Analiza korištenjem pokazatelja

– pokazatelji profitabilnosti

– pokazatelji likvidnosti

– pokazatelji ekonomičnosti

– pokazatelji zaduženosti

– pokazatelji aktivnosti

– pokazatelji kvalitete dobiti

5. Pregled Du Pont sustava & Altmanove Z-score metode ocjenjivanja poduzeća

6. Ocjena operativne (poslovne) i financijske poluge poduzeća i njihov utjecaj na profit

7. Uvod u analitičku podlogu u procjeni dobiti od pripajanja (spajanja) poduzeća

 

D) Vrednovanje poduzeća

1. Pregled različitih metoda vrednovanja poduzeća

2. Korištenje osnovnih cjenovnih multipli u vrednovanju poduzeća

3. DCF metoda (diskontirani novčani tijek)

a) Pregled podskupina DCF metode (DDM, FCFF, FCFE, Residual Income Model)

b) Postupak izračuna gotovinskih tijekova poduzeća (CFO, FCFF, FCFE)

c) Izračun stope rasta gotovinskih tokova korištenjem ROE i zadržane zarade

d) Trošak vlastitog kapitala i prosječni ponderirani trošak kapitala (WACC)

e) Analiza osjetljivosti DCF modela na ulazne parametre

 

PREDAVAČ

Dr sc. Aljoša Šestanović je doktor znanosti iz polja ekonomije, grana financije. Imatelj je CFA certifikata, koji se prema Financial Times-u i Bloomberg businessweek-u smatra zlatnim standardom financijskih stručnjaka u području investicijskog menadžmenta. Redovni je član CFA Institute iz SAD-a. Ima preko 15 godina radnog iskustva na području financija u različitim savjetničkim i financijskim institucijama i na rukovodećim pozicijama. Ima položen ispit za ovlaštenog investicijskog savjetnika i ovlaštenog brokera. Trenutno obnaša poziciju prodekana u Visokoj školi Nikola Šubić Zrinski gdje vodi kolegije računovodstva, financijskog upravljanja i poslovne analize.

 

 

CILJANA SKUPINA POLAZNIKA

Financijski i investicijski analitičari, poslovni konzultanti, project manageri, bankari,  financijski manageri u poduzećima, mali i srednji poduzetnici, individualni investitori, stručnjaci u ministarstvima, agencijama te ostalim državnim i lokalnim ustanovama.

 

KOTIZACIJA SEMINARA

2.350,00kn + PDV (ukupno 2.937,50kn)

 

 

plativo na žiro račun Xenon savjetovanja broj: 2360000-1101988744, poziv na broj 05-6308-0413, prije početka edukacije. Slanjem dvaju ili više polaznika ostvarujete popust od 10% za svakog polaznika (kotizacija u tom slučaju iznosi 2.115,00+PDV). Moguće je prisustvovati samo jednom danu seminara (četvrtak ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA ili petak PROCJENA VRIJEDNOSTI PODUZEĆA pri čemu je kotizacija 1.350,00kn+PDV).

 

NAPOMENA

Za polaznike seminara osiguran je ručak i osvježenja tijekom pauze. Polaznici će dobiti i materijale sa seminara. Na kraju seminara polaznicima će biti uručen Certifikat o pohađanju seminara.

.

 

Komentiraj